Voorstellen kandidaten: #5 en #4

English follows Dutch

In dit kijkje achter de schermen bij de kandidatenlijst van asap is het nu de beurt aan Stijn van der Velden (#5) en Rizka Simons (#4). Wil je een overzicht van alle kandidaten, klik dan hier; en alle andere kijkjes achter de schermen kun je hier vinden.

Stijn van der Velden

Mijn naam is Stijn van der Velden, ik ben 22 jaar en zit momenteel in mijn 4e jaar van de studie geneeskunde. Gedurende mijn bachelor ben ik actief geweest in verschillende commissies waaronder de feestcommissie en de weekendcommissie. Daarnaast ben ik dit jaar de assessor van de medische faculteit. Dat houdt in dat ik de medische studenten vertegenwoordig in alles overleggen die over het onderwijs gaan. Hierdoor heb ik gezien welke bijdrage je als student kan leveren in de organisatie van onze faculteit en universiteit en hoe belangrijk het kan zijn dat je van je laat horen.

De studie geneeskunde heeft een aparte leerlijn professionaliteit. De bedoeling van deze leerlijn is het begeleiden van de professionele ontwikkeling van jou als student gedurende je studie. Veel studenten die deze leerlijn al een aantal jaar gevolgd hebben geven aan hier veel profijt van te hebben gehad. Persoonlijke ontwikkeling en studentenbegeleiding zijn daarom voor mij belangrijke punten binnen de visie van asap. Daarnaast heeft asap het afgelopen jaar laten zien te willen werken aan oplossingen voor problemen die onze universiteit teisteren, maar hierbij niet op te gaan in hun idealisme en te blijven kijken naar wat reëel is.
Zelf heb ik ontzettend veel plezier beleefd aan de extracurriculaire activiteiten die ik heb mogen ondernemen gedurende mijn studie. Helaas heeft alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is ertoe geleid dat deze lol op een lager pitje staat voor onze huidige studenten. Ik vind het daarom belangrijk dat (wanneer iedereen zijn of haar prikje gehad heeft) het weer mogelijk wordt om naast je studie ook andere leuke dingen te doen, zoals een commissie. asap zet zich hier allemaal voor in en heeft het hoog op het prioriteitenlijstje staan.

Rizka Simons

Mijn naam is Rizka en ik studeer Recht & Management. Dit jaar sta ik op nummer 4 op de lijst van asap. Naast mijn studie ben ik secretaris van de JFV Nijmegen en zit ik in de ledenraad van de Rabobank Rijk van Nijmegen. Daarnaast heb ik diverse bijbaantjes op de universiteit die ik met veel plezier doe. Verder is mijn allergrootste hobby toch wel echt koken.

asap streeft ernaar dat ondernemerschap wordt gestimuleerd. Als management student vind ik het belangrijk dat er meer faciliteiten worden gegeven om ondernemen makkelijker te maken voor alle studenten. Daarnaast vindt asap dat de universiteit het alumni-netwerk moet worden uitgebreid en frequenter moet worden gebruikt. Ook kunnen verschillende belangrijke actoren uit de regio benadert worden om studenten in aanraking te brengen met de praktijk. Persoonlijke ontwikkeling staat dus hoog in het vaandel bij asap. Een levendige en duurzame campus dragen hier uiteraard aan bij. Een campus waar iedereen zich veilig en thuis voelt is waar asap naar streeft. Om al deze redenen heb ik voor asap gekozen.

Elke stem telt! Ben jij het eens met deze ideeën? Stem dan tussen 31 mei en 3 juni op asap via verkiezingen.ru.nl! Hopelijk mag ik volgend jaar ook jouw belangen vertegenwoordigen in de Universitaire Studentenraad.


English

In this behind-the-scenes look at the candidate list of asap, it is now the turn of Stijn van der Velden (#5) and Rizka Simons (#4). If you want an overview of all the candidates, click here; and all other behind-the-scenes views can be found here.

Stijn van der Velden

My name is Stijn van der Velden, I am 22 years old and I am currently in my 4th year of studying medicine. During my bachelor I have been active in several committees, including the party committee and the weekend committee. In addition, this year I am the assessor of the medical faculty. This means that I represent the medical students in all meetings concerning education. Through this I have seen what contribution you can make as a student in the organisation of our faculty and university and how important it can be that you let yourself be heard.

The study of medicine has a separate learning line on professionalism. The aim of this learning line is to guide the professional development of you as a student during your studies. Many students who have followed this course for a number of years say that they have benefited greatly from it. Personal development and student guidance are therefore for me important points within the vision of asap. In addition, last year, asap has shown that they want to work on solutions to problems that plague our university, but they do not want to lose their idealism and keep looking at what is real. I myself have greatly enjoyed the extracurricular activities that I have been able to undertake during my studies. Unfortunately, everything that has happened in the past year has meant that this fun has been reduced for our current students. Therefore, I think it is important that (when everyone has had his or her shot) it becomes possible again to do other fun things next to your study, like a committee. asap is committed to this and has it high on the list of priorities.

Rizka Simons

My name is Rizka and I study Law & Management. This year I am number 4 on the list of asap. Besides my studies I am the secretary of the JFV Nijmegen and I am a member of the member council of the Rabobank Rijk van Nijmegen. I also have various jobs at the university that I enjoy doing. Furthermore, my greatest hobby is cooking.

asap strives to stimulate entrepreneurship. As a management student, I think it is important that more facilities are given to make entrepreneurship easier for all students. In addition, asap believes that the university’s alumni network should be expanded and used more frequently. Also, various important actors from the region can be approached to bring students into contact with the practice. Personal development is therefore a high priority for asap. A lively and sustainable campus obviously contributes to this. A campus where everyone feels safe and at home is what asap strives for. For all these reasons, I chose asap.

Every vote counts! Do you agree with these ideas? Then vote for asap between 31 May and 3 June at verkiezingen.ru.nl! Hopefully I can also represent your interests in the University Student Council next year.