Voorstellen kandidaten: #7 en #6

English follows Dutch

In dit kijkje achter de schermen bij de kandidatenlijst van asap is het nu de beurt aan Josefa Janssen (#7) en Imke Verhoeven (#6). Wil je een overzicht van alle kandidaten, klik dan hier; en alle andere kijkjes achter de schermen kun je hier vinden.

Josefa Janssen

Mijn naam is Josefa Janssen, ik ben 20 jaar en derdejaarsstudent Bestuurskunde. Ik vind veel leuk en ben daarom altijd in de weer met verschillende dingen. Zo ben ik sinds mijn studententijd actief bij Studievereniging BOW, waar ik nu de functie van secretaris bekleed. Daarnaast ben ik dit jaar bij verschillende eerste- en tweedejaarsvakken betrokken als student-assistent. Mijn vrije uurtjes breng ik graag door met familie en vrienden, in de stad of gewoon thuis.

In mijn eerste jaar kwam ik niet alleen in aanraking met Studievereniging BOW, maar ook met Studentenpartij asap. Een paar ouderejaarsstudenten Bestuurskunde waren hier namelijk lid van en vertelden er weleens over. De kritische doch realistische houding van asap die in deze verhalen naar voren kwam sprak mij meteen aan. Het is belangrijk om probleempunten te signaleren, maar minstens net zo om te bepalen wat je binnen de geldende kaders kunt doen – anders kom je niet ver. Verder kon en kan ik mij helemaal vinden in de visie van asap op een universitaire studie: deze moet uit méér bestaan dan onderwijs alleen. Juist nu voor zoveel nieuwe studenten onze campus vreemd is moeten we inzetten op een inclusief, veilig en open klimaat, zodat iedereen met plezier naar onze universiteit (terug) komt. Als studentbestuurder kan ik niet anders zeggen dan dat hier een mooie rol is weggelegd voor studie- en studentenverenigingen – maar zij mogen er niet alleen voor staan. Daarom juich ik, net als asap, de introductie van vertrouwenspersonen toe. Hierin moeten we blijven investeren, maar ook assisteren; bijvoorbeeld met het aanstellen van een ombudsman Sociale Veiligheid. Door zo de handen ineen te slaan, kunnen we de sociale veiligheid op onze universiteit blijvend verbeteren.

Imke Verhoeven

Ik ben Imke en ik sta op #6 op de kieslijst voor asap. Ik ben 20 jaar oud en tweedejaars student Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen. Momenteel doe ik een bestuursjaar bij studievereniging Postelein. Hiernaast probeer ik me af en toe aan sporten te wagen en ben ik altijd in voor een avondje met rosé en Rummikub.

Ik sta op de lijst voor asap omdat ik me in wil zetten voor toekomstbestendig onderwijs. Ik vind het belangrijk dat het toepassen van kennis getoetst wordt, in plaats van op het reproduceren van kennis. Daarnaast moet persoonlijke ontwikkeling een hogere prioriteit worden. Studenten zouden de vrijheid moeten hebben om naast hun studie te ontwikkelen, door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een bestuursjaar te doen, zonder dat dit al te veel belemmeringen oplevert op gebied van studie.


English

In this behind-the-scenes look at the candidate list of asap, it is now the turn of Josefa Janssen (#7) and Imke Verhoeven (#6). If you want an overview of all the candidates, click here; and all other behind-the-scenes views can be found here.

Josefa Janssen

My name is Josefa Janssen, I am 20 years old and a third-year student of Public Administration. I like a lot of things and am therefore always busy with different things. For example, I have been active in study association BOW since my student days, where I am now the secretary. This year I am also involved in various first and second year courses as a student assistant. I like to spend my free time with my family and friends, in the city or at home.

In my first year I did not only get in touch with study association BOW, but also with student party Asap. A few senior students in Public Administration were members of this party and told me about it from time to time. The critical but realistic attitude of asap that emerged in these stories immediately appealed to me. It is important to identify problem areas, but at least as important to determine what you can do within the applicable framework – otherwise you won’t get very far. Furthermore, I could not and do not agree more with asap’s vision of a university study programme: it should consist of more than just education.

Especially now that our campus is a stranger to so many new students, we must strive for an inclusive, safe and open climate, so that everyone enjoys coming (back) to our university. As a student leader, I can only say that study and student associations have a great role to play here – but they should not stand alone. That is why I, like Asap, welcome the introduction of confidential counsellors. We must continue to invest in this, but also assist; for example, by appointing a Social Safety Ombudsman. By joining forces in this way, we can permanently improve social safety at our university.

Imke Verhoeven

I am Imke and I am #6 on the election list for asap. I am 20 years old and a second year student of Pedagogical Sciences and Educational Sciences. I am currently doing a board year at study association Postelein. Besides that I try to do sports every now and then and I am always in for an evening with rosé and Rummikub.

I am on the list for asap because I want to dedicate myself to future-proof education. I think it is important that the application of knowledge is tested, instead of the reproduction of knowledge. In addition, personal development should become a higher priority. Students should have the freedom to develop themselves alongside their studies, for example by doing voluntary work or spending a year on the board, without this leading to too many obstacles in our studies.