Voorstellen kandidaten: #9 en #8

In dit kijkje achter de schermen bij de kandidatenlijst van asap is het nu de beurt aan Gwendolyn Hermans (#9) en Job van Hussen (#8). Wil je een overzicht van alle kandidaten, klik dan hier; en alle andere kijkjes achter de schermen kun je hier vinden.

Gwendolyn Hermans

Ik ben Gwendolyn, 21 jaar oud en ik zit in mijn derde jaar van psychology. De afgelopen jaren heb ik een bestuursjaar gedaan bij SPiN als secretaris en een bestuursjaar bij een koepelvereniging als penningmeester. Volgend jaar mag ik hier nog, vol enthousiasme, een derde jaar bij aanplakken als commissaris formele aangelegenheden bij N.K.S.W. Kompanio en hopelijk ook een fsr jaar bij sociale wetenschappen. Verder voetbal ik bij F.C. Kunde en ben ik regelmatig te vinden bij Aegee activiteiten. Ik vind het dan ook leuk om te reizen en een terrasje te pakken met vrienden.

Tijdens mijn bestuursjaar bij SPiN en tijdens mijn studie zelf, in de Engelse track van psychologie, is mij duidelijk geworden dat internationale studenten vaak nog een vergeten groep zijn binnen de universiteit en dat de intergratie met Nederlandse studenten en de Nederlandse studentencultuur vaak nog lastig is. Verenigingen zijn erg belangrijk op de universiteit en wat zij bieden aan studenten. asap zet al goede stappen om internationale studenten te helpen en dit is dan ook een van de keuzes dat ik voor asap heb gekozen. Ik wil mij graag inzetten om hier nog meer stappen in te zetten, om bijvoorbeeld meer een cultuur te krijgen die er is voor de internationale student als actieve student.

In mijn jaren op de universiteit ben ik er achtergekomen dat studeren op maat, zonder kwaliteitsverlies, zoals “flexibel studeren” van groot belang is voor de welzijn van de student en voor de mogelijkheden om meer te kunnen naast studeren. Hier kunnen nog stappen in gezet worden en daar wil ik mij graag sterk voor maken.

Daarnaast heb ik geleerd dat het belangrijk is dat studenten gehoord en gezien worden. Alleen op die manier kunnen we als student ook invloed uitoefenen op het onderwijs dat we krijgen. Om die reden zit ik al drie jaar in de evaluatiecommissie van mijn jaar bij psychology en sta ik nu kandidaat voor de USR en de FSR van sociale wetenschappen.

Mijn keuze voor asap is vooral gekomen omdat zij deze punten ook belangrijk vinden en in het contact dat ik al had met de USR vond ik dat asap een fijne, constructieve manier van handelen had. Ze stellen idealistische maar haalbare doelen en hebben dan ook al veel bereikt binnen de universiteit.

Job van Hussen

Hoi, ik ben Job van Hussen (20 jaar), tweedejaars Natuur- en Sterrenkundestudent. Die afgelopen twee jaar ben ik natuurlijk niet alleen bezig geweest met studeren en rekenen aan veel te moeilijke sommen. Naast mijn studie heb ik me namelijk ook ingezet voor Studievereniging Marie Curie bij enkele commissies en nu als secretaris en vicevoorzitter van het bestuur. Verder ben ik actief als commissaris communicatie van de opleidingscommissie van Natuur- en Sterrenkunde.

Daarnaast heb ik een bijbaan bij het restaurant Damianz in Roermond, waar ik gastheer ben. In mijn vrije tijd drink ik dan graag een drankje op een terras of in de club en begeef ik me graag aan verschillende sporten, zoals hardlopen en badminton, om een beetje voor het uitgaansleven te compenseren.

Het bestuursjaar en mijn tijd bij de opleidingscommissie hebben wat in me losgemaakt en ik wil me graag verder inzetten voor de universiteit en haar studenten. Het is nu voor mij dus erg moeilijk geworden om stil te blijven zitten en daarom ben ik begonnen aan nieuwe uitdagingen zoals commissies bij DWARS en nu een plek op de kandidatenlijst van asap.

Deze keuze voor asap was voor mij niet moeilijk. De focus op de ‘actieve student’, zoals ikzelf, trok mij vooral. Ik maak me er dus vooral hard voor dat studenten erin gesteund worden om zich extra in te kunnen zetten voor hun studie of juist hun aspiraties daarbuiten, tijdens bijvoorbeeld een bestuursjaar. De zelfontplooiing van de student staat voor mij dus centraal.

Daarnaast heeft de coronacrisis ons het afgelopen jaar ook het een en ander geleerd, zowel op het gebied van (digitaal en flexibel) onderwijs en studentenwelzijn. Het juist toepassen van deze ervaringen wordt ook door asap benadrukt, om zo samen weer Sterker vooruit te kunnen. De ideeën van asap zijn dus het evenbeeld van mijn idealen, en daarom kies ik voor asap.


English

In this behind-the-scenes look at the candidate list of asap, it is now the turn of Gwendolyn Hermans (#9) and Job van Hussen (#8). If you want an overview of all the candidates, click here; and all other behind-the-scenes views can be found here.

Gwendolyn Hermans

I am Gwendolyn, 21 years old and I am in my third year of psychology. The past few years I’ve been a board member of SPiN as a secretary and a board member of an umbrella association as a treasurer. Next year, I can enthusiastically add a third year as a commissioner of formal affairs at N.K.S.W. Kompanio and hopefully a fsr year at social sciences. I also play football at F.C. Kunde and can regularly be found at Aegee activities. I also like to travel and enjoy a drink with friends.

During my year on the board of SPiN and during my studies, in the English track of Psychology, it became clear to me that international students are often a forgotten group within the university and that integration with Dutch students and the Dutch student culture is often difficult. Associations are very important at the university and what they offer to students. asap is already taking good steps to help international students and this is one of the choices I made for asap. I would like to work on taking even more steps in this direction, for example, to create a culture that is more about the international student as an active student.

In my years at university I have found out that tailor-made studying, without loss of quality, such as “flexible studying”, is of great importance for the well-being of the student and for the possibilities of being able to do more besides studying. There is still room for improvement in this area and I would like to make a case for it.

In addition, I have learned that it is important that students are heard and seen. Only in this way can we, as students, also influence the education we receive. That’s why I’ve been on the evaluation committee of my year at psychology for three years now and I’m now a candidate for the USR and the FSR of social sciences.

My choice for asap was mainly because they also find these points important and in the contact I already had with the USR I found that asap had a nice, constructive way of acting. They set idealistic but attainable goals and have already achieved a lot within the university.

Job van Hussen

Hi, I am Job van Hussen (20 years old), a second year physics and astronomy student. These past two years, I have of course not only been busy studying and calculating far too difficult sums. Besides my studies, I have also been involved with Study Association Marie Curie on several committees and now as secretary and vice-chairman of the board. Furthermore, I am active as commissioner communication of the education committee of Physics and Astronomy.

In addition, I have a job at the Damianz restaurant in Roermond, where I am a host. In my spare time I like to have a drink on a terrace or in a club and I like to do various sports, like running and badminton, to compensate a bit for the nightlife.

The board year and my time in the education committee have stirred something in me and I would like to continue to dedicate myself to the university and its students. So now it has become very difficult for me to sit still, which is why I have started taking on new challenges, such as committees at DWARS and now a place on the candidate list of asap.

This choice for asap was not difficult for me. The focus on the ‘active student’, such as myself, attracted me above all. I am therefore particularly committed to ensuring that students are supported in making an extra effort for their studies or their aspirations outside of studies, for example during a year on the board. The self-development of the student is therefore central to me.

In addition, the corona crisis has taught us a few things in the past year, both in the field of (digital and flexible) education and student welfare. The correct application of these experiences is also stressed by asap , in order to move forward together stronger. The ideas of asap are therefore the image of my ideals, and that is why I choose asap.