Waarom stem je op asap?

English follows Dutch

Het is zover! Vanaf vandaag kun je stemmen voor de Universitaire Studentenraad via RU Stemweb. asap is er voor de actieve student die meer wil dan alleen studeren, omdat wij vinden dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van jou als persoon. Daarom strijden wij ervoor dat iedere student een actieve student kan zijn. Dit doen wij door ons hard te maken voor toekomstbestendig onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, studentenbegeleiding en een levendige campus.

 

? asap pleit voor toekomstbestendig onderwijs, juist nu:

 • Digitaal onderwijs innoveren, met privacy van studenten voorop
 • Blended learning: aanmoedigen van andere vormen van onderwijs
 • Toegankelijker maken van onderwijs vanuit meerdere disciplines en online cursussen voor breed geïnteresseerden
 • Digitale RU-faciliteiten op je eigen device

 

? asap vindt dat de universiteit ook een plek is voor persoonlijke ontwikkeling:

 • Geen studievertraging, maar studieverrijking: passende beloning voor studentbestuurders en medezeggenschappers
 • Flexibel Studeren voor iedere student
 • Meer flexibiliteit voor het volgen van vakken aan andere faculteiten
 • Een goede vervanging voor de introductie

 

? De juiste hulp vinden op een goede en gemakkelijke manier:

 • Passende begeleiding binnen twee weken
 • Meer mankracht voor studentenbegeleiding en monitoren van kwaliteit en begeleiding
 • Toegankelijke workshops en trainingen die hulp bieden bij studeren, stress en persoonlijke ontwikkeling
 • Professionele loopbaanbegeleiding: coachende rol voor Career Officers, maandelijkse Career Days en een goed alumninetwerk

 

? asap wil een campus voor meer dan alleen studeren:

 • Groen Erasmusplein als centrale ontmoetingsplek
 • Meer studentenwoningen op de campus
 • Uitbreiding van werkplekken en een pilot voor poortjes bij de UB tijdens tentamenperiodes
 • Aanpakken van het capaciteitsprobleem van het Radboud Sportcentrum, een nieuwe sporthal en een cultuurkaart naast je sportkaart
 • Meer horeca op de campus met ruimere openingstijden

 

We hebben een lijst met gemotiveerde kandidaten die staan te springen om jouw belangen te behartigen! Leer ze kennen via asapnijmegen.nl/vijftien of vul onze Stemwijzer in! 

Meer weten over onze standpunten? Check de toelichting en het volledige verkiezingsprogramma op asapnijmegen.nl/verkiezingsprogramma-2020

 

VOTE ASAP

 


 

 English

The time is here! From now on, you can vote for the University Student Council via RU Stemweb. asap represents the active student who wants to do more than only study, because we are convinced that doing something besides your study contributes to your development as a person. That’s why we fight for the opportunity for every student to be an active student. We do this by pushing for future-proof education, personal development, student support and a lively campus.

 

? asap wants future-proof education, especially now:

 • Accelerated innovation of digital education, with students’ privacy as top priority
 • Blended learning: encourage offering different forms of education
 • Making education from multiple disciplines more accessible and offer online courses for widely interested students
 • Digital RU-facilities on your own device

 

? The university is also a place for personal development, according to asap:

 • No study delay, but study enrichment: appropriate compensation for students in boards and student representatives
 • Flexible Studying for every student
 • More flexibility when students want to take courses at a different faculty 
 • Good replacement for the Orientation

 

? Finding the right student support in an easy way:

 • The right help within two weeks
 • More manpower for student support and monitoring the quality of support via evaluations
 • Accessible workshops and training that offer support for studying, stress and personal development
 • Professional career guidance: a coaching role for Career Officers, monthly Career Days, and a good alumni network

 

? asap wants a campus suited for more than just studying:

 • A greener Erasmusplein as a central meeting place
 • More student housing on campus
 • A more diverse and bigger range of workplaces & a pilot for gates in the library during peak times
 • Tackle the Radboud Sports Centre capacity problem, building a new sports hall, and a culture card next to your sports card
 • Expansion of catering facilities on campus with longer opening hours

 

We have a list with motivated candidates who can’t wait to represent you! Get to know them: asapnijmegen.nl/meet-our-candidates or check our Voting quiz!

Want to know more about our vision? Read our full election programme via asapnijmegen.nl/election-programme-2020

 

VOTE ASAP