Verkiezingsprogramma 2020: krachtig en actief

 Prefer to read this in English? Click here.

Ook komend jaar zal asap zich inspannen voor de studentengemeenschap in het algemeen en de actieve student in het bijzonder. Om te beginnen pleit asap voor toekomstbestendige en innovatieve onderwijsvormen. Verder willen wij komend jaar vol inzetten op een goed en flexibel studieklimaat, zodat ruimte wordt gegeven aan persoonlijke ontwikkeling. Verder moet de studentenbegeleiding op orde zijn om het studentenwelzijn te vergroten. Welzijn is immers een essentiële voorwaarde om jezelf persoonlijk te ontwikkelen. Tot slot moet de campus op een dusdanige manier worden ingericht, dat deze uitnodigt om aan een breed scala activiteiten deel te nemen.

In het verkiezingsprogramma vind je per kernpunt wat asap wil bereiken. Met de krachtige medezeggenschap van asap, door constructief, professioneel en tegelijkertijd kritisch en oplossingsgericht te zijn, kunnen wij het effectiefst de stem van de Nijmeegse student vertegenwoordigen. Herken jij je ook in deze visie en wil jij dat wij jouw belangen volgend jaar vertegenwoordigen in de universitaire studentenraad? Stem dan op 2, 3 en 4 juni op asap! Heb je vragen over het verkiezingsprogramma? Stuur een e-mail naar secretaris@asapnijmegen.nl en we voorzien je van een antwoord.

 

Stroomversnelling in digitalisering

Verbeteringen in onderwijsinnovatie waren al gewenst, maar door de coronacrisis is het noodzaak geworden om innovatie en onderwijsdigitalisering in een hogere versnelling te zetten. Op het gebied van digitalisering zijn de afgelopen maanden grote stappen gezet, waardoor we binnen twee weken van een (bijna) volledig fysieke universiteit zijn omgeschakeld naar een volledig digitale universiteit. De universiteit moet snel aan de slag met het verder benutten van de digitale mogelijkheden. 

Docenten moeten momenteel de opzet van hun cursus, het contact met studenten en de behandeling van bepaalde lesstof op een andere manier vormgeven. asap wil dat alle (nieuwe) digitale mogelijkheden benut worden, zodat onderwijs zo goed mogelijk online doorgang kan vinden. Op het platform van ICT in het onderwijs moeten best practices gedeeld worden, zodat docenten van elkaar kunnen leren en verschillende digitale onderwijsmethoden kunnen toepassen.

Daarnaast is er nog veel winst te behalen in het gebruik van Brightspace. Docenten richten cursussen op Brightspace willekeurig in, waardoor deze onoverzichtelijk kunnen zijn. asap wil dat er centraal templates gemaakt worden die docenten kunnen gebruiken bij het inrichten van hun Brightspacecursus. Dit verlicht de werkdruk voor docenten en zorgt voor uniformiteit en duidelijkheid voor studenten.

asap wil daarom:

 • Goede ondersteuning voor het inrichten van digitaal onderwijs voor docenten
 • Een platform waar digitale best practices gedeeld worden
 • Standaardformats voor Brightspacecursussen 
Veilig digitaliseren

Creativiteit en innovatie in het onderwijs zijn nodig om de voortgang van het onderwijs te waarborgen en daarbij zijn experimenten met onderwijs op afstand hard nodig. asap juicht innovatieve toepassingen van digitale middelen in het onderwijs toe, zeker tijdens de coronacrisis, maar de privacy van studenten moet voorop blijven staan. 

Methoden als ‘proctoring’ kunnen slechts worden toegepast als laatste redmiddel en zelfs dan alleen onder strenge voorwaarden. Het is niet wenselijk dat de universiteit binnentreedt in de persoonlijke levenssfeer van studenten. asap wil dat docenten niet blijven hangen in traditionele vormen van onderwijs en tentamens. Slimme innovaties bieden kansen om studievertraging te voorkomen, zonder dat de privacy van studenten in het gedingkomt. 

De universiteit heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van de veiligheid van studenten, ook online. asap staat voor goed onderwijs in een veilige omgeving. Het Teaching and Learning Centre (TLC) moet docenten kennis aanbieden op het gebied van online onderwijs dat voldoet aan de hoogste privacynormen. Persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens tentamens, mogen alleen bewaard worden na het tentamen als er een vermoeden van fraude bestaat bij een surveillant. Daarnaast vindt asap dat studenten goed geïnformeerd moeten worden over de verwerking van hun gegevens. 

asap wil daarom: 

 • Privacy voorop bij digitaliseren
 • Communicatie richting studenten over de verwerking van persoonsgegevens 
Beter onderwijs met blended learning

Onderwijs kan op veel verschillende manieren vormgegeven worden. Het is belangrijk om als docent na te denken over de manieren waarop de studenten zowel in de (digitale) collegezalen als thuis geactiveerd en gestimuleerd worden om met de stof aan de gang te gaan. Dit kan mogelijk worden gemaakt door blended learning. Blended learning bestaat uit een combinatie van face-to-face en online onderwijs. Het doel van onderwijs met blended learning is om een hoger leerrendement bij de studenten te bewerkstelligen door effectiever, efficiënter en flexibeler leren mogelijk te maken. 

Een groeiend aantal opleidingen op de universiteit maakt gebruik van de weblecturefaciliteiten en een kleiner gedeelte van de kennisclips. Het opnemen van (korte) audiocolleges is een ander, onderbenut initiatief. In tegenstelling tot kennisclips is hier geen video-opnameapparatuur voor nodig en neemt de voorbereiding voor de docent minder tijd in beslag. Daarnaast wil asap dat concepten als simulaties en serious games een centralere plek krijgen in het onderwijs. Dit zijn opties die nog onvoldoende gestimuleerd worden en asap vindt dat hier meer op moet worden ingezet. 

asap wil daarom:

 • Vormen van blended learning stimuleren in het onderwijs 
Onderwijs vanuit meerdere disciplines

Op de Radboud Universiteit is er ruimte om je naast je eigen studierichting te verdiepen in andere disciplines. Dit kan bijvoorbeeld door keuzevakken te kiezen bij andere faculteiten of een minor te doen in een andere discipline. Voor asap gaat dit echter nog niet ver genoeg. De universiteit moet zich inzetten voor interdisciplinair onderwijs, waarbij verschillende disciplines geïntegreerd worden binnen één opleidingsonderdeel.

Interdisciplinair onderwijs is gericht op het creëren van een onderwijssituatie waarin de perspectieven, kennis en concepten van verschillende disciplines gecombineerd worden. De Radboud Universiteit kent al enkele vormen van interdisciplinair onderwijs, bijvoorbeeld vanuit de Radboud Honours Academy en de master Information Sciences, een samenwerking van de Faculteit Natuurkunde, Wiskunde en Informatica en de Faculteit der Managementwetenschappen. asap vindt het belangrijk dat dit aanbod wordt uitgebreid. 

Kennis van meerdere gebieden stelt studenten in staat om verbanden te leggen tussen problemen van verschillende disciplines en zo oplossingen te bedenken die buiten de scope van één discipline liggen. Interdisciplinair onderwijs  stelt studenten in de gelegenheid om meer inzicht te krijgen in de complexiteit van problemen en kan bijdragen aan optimalisatie van de eigen reflectie en het kritisch denken.

asap wil daarom:

 • Meer interdisciplinaire vakken, minoren en masters 
Digitale RU-faciliteiten op jouw device

De gevolgen van de coronacrisis zullen nog lang gevoeld worden, ook op de universiteit. Het is belangrijk dat het volgen van onderwijs en het doen van bijvoorbeeld commissie- of bestuurswerk goed gefaciliteerd wordt. Meer thuiswerken is namelijk een realiteit waar we allemaal aan moeten geloven. Virtual Desktop biedt hier een uitkomst. 

Voor het volgen van onderwijs en het doen van commissie- of bestuurswerk is het gebruik van betaalde programma’s zoals SPSS, R, STATA of Photoshop soms nodig. De universiteit beschikt over licenties voor dergelijke programma’s en op haar computers kunnen studenten hier gebruik van maken. Virtual Desktop voorziet studenten hierin, doordat zij op hun eigen device in de ‘omgeving’ van een Radboud computer in kunnen loggen.

Zo kunnen studenten op een overzichtelijk manier bij hun bestanden en via de bekende, gebruiksvriendelijke omgeving gebruik blijven maken van programma’s waar de Radboud Universiteit licenties voor heeft. asap vindt het belangrijk dat de Radboud Universiteit het studenten mogelijk maakt om thuis én buiten de openingstijden van de universiteit om te werken.

Daarom wil asap:

 • Een Virtual Desktop voor studenten 
MOOC’s, online cursussen voor breed geïnteresseerden

Het onderwijs op de Radboud Universiteit wordt steeds flexibeler en de opties voor de student om uit te kiezen nemen toe. Studenten waarderen dit diverse aanbod, maar vinden het maken van een goede, weloverwogen keuze lastig. Een verkeerde keuze kan je namelijk al snel veel studievertraging opleveren. 

Op dit moment vullen studenten hun vrije keuze ruimte in aan de hand van informatie uit van studiegidsen, verhalen van andere studenten en eventuele adviezen van studiebegeleiders. Om daadwerkelijk te ervaren of een bepaald vak of richting bij een student past, is er momenteel geen andere mogelijkheid dan het inschrijven voor een volledige cursus. 

Massive Open Online Courses (MOOCs) bieden hier een uitkomst. Deze korte cursussen worden speciaal ontwikkeld om online te volgen en kunnen toegankelijk gemaakt worden voor studenten met belangstelling voor het onderwerp. Zo’n cursus kan bijvoorbeeld bestaan uit een korte weblecturereeks en een oefententamen. Op deze manier kan de student voor zichzelf beoordelen of dit onderwerp bij hem/haar past. Zo kan er een weloverwogen keuze worden gemaakt om te beginnen aan een minor of pre-master. 

asap zou graag zien dat de Radboud Universiteit kwalitatief hoogstaande MOOC’s gaat opzetten en dat zij bestaande MOOC’s toegankelijk maakt voor studenten, om zo de brede ontwikkeling voor studenten toegankelijker te maken. Dit kan de Radboud Universiteit zelf doen, maar ook in samenwerking met organisaties zoals FutureLearn, EdX of Udacity. Op deze manier kunnen studenten zich op een toegankelijke manier breder ontwikkelen.

Daarom wil asap dat

 • Massive Open Online Courses (MOOCs) worden aangeboden aan studenten 

 

Geen studievertraging, maar studieverrijking

Buiten de studie kunnen studenten vaardigheden leren en ervaringen opdoen die later van pas komen, maar in de collegebanken niet te ontwikkelen zijn. Dit levert soms vertraging op, maar asap ziet dit als studieverrijking, in plaats van studievertraging. Veel studenten zijn ook al actief met bijvoorbeeld commissiewerk, medezeggenschap of een bestuursfunctie. asap vindt dat dit vanuit de universiteit nog onvoldoende wordt ondersteund en gestimuleerd. De vergoedingen die studenten voor dit werk van de universiteit krijgen, zijn in Nijmegen erg karig vergeleken andere universiteiten. Met de huidige tegemoetkoming wordt de inzet van actieve studenten niet voldoende beloond. Daarom moet er een hogere vergoeding komen voor actieve studenten: een beloning die recht doet aan de geleverde inspanningen en de bijdrage aan studerend Nijmegen.

Daarnaast is een fulltime studie vooralsnog voor een deel van de studenten moeilijk te combineren met bijvoorbeeld commissie- of bestuurswerk, een omvangrijke bijbaan of met de rol van mantelzorger. asap vindt dat iedere student de mogelijkheid moet hebben om actief te zijn naast de studie. Op dit moment loopt de pilot Flexibel Studeren: dit project maakt het mogelijk om aanpassingen te maken in je onderwijs als je dit onderwijs niet kan bijwonen. Deze pilot is weer verlengd, waardoor het nog steeds in de ‘probeerfase’ zit en niet volledig geïmplementeerd kan worden. Studenten die zijn toegelaten tot de pilot kunnen formeel nog nergens aanspraak op maken. Daarom moet vastgelegd worden waar studenten aanspraak op kunnen maken, zodat het bij elke opleiding goed uitgevoerd kan worden. 

Daarom pleit asap voor:

 • Een passende beloning voor studenten die een bestuurs- of medezeggenschapsfunctie hebben
 • Flexibel Studeren voor iedere student 
Interfacultaire mogelijkheden bevorderen

Maatschappelijke problemen vragen steeds vaker een oplossing die buiten de grenzen van de eigen discipline moet worden gezocht. Het is daarom belangrijk dat studenten de mogelijkheid krijgen om laagdrempelige toegang te krijgen tot onderwijs van een andere faculteit. Studenten zouden hierbij niet tegen onnodige barrières moeten aanlopen. Zo mogen studenten niet in de knel komen met colleges of tentamens die tegelijkertijd plaatsvinden. asap vindt dat studenten niet gedwongen moeten worden te kiezen tussen colleges of tentamens vanwege problemen met roostering.  Om dit te voorkomen, zijn maatregelen vereist die de flexibiliteit bieden die nodig is om vakken aan een andere faculteit te volgen, zoals een centrale tentamenregeling.

Daarom pleit asap voor:

 • Maatregelen voor meer flexibiliteit bij het volgen van vakken van een andere faculteit 
Goede vervanging van de introductie

De introductieweek is voor nieuwe studenten een mooie kans om kennis te maken met het aanbod van activiteiten en studentenorganisaties. Voor studentenorganisaties is het ook dé tijd van het jaar om nieuwe leden te werven. Vanwege de huidige coronacrisis zal de introductieweek komend jaar niet in zijn volledigheid door kunnen gaan en dit zal voor zowel student als studentenorganisatie een grote klap zijn. asap wil daarom samen met studentenorganisaties en Student Life kijken naar een vervanging voor de introductie. 

Tevens wil asap dat er later in het collegejaar een tweede introductiemoment met organisaties wordt georganiseerd. Hier krijgen studentenverenigingen, studieverenigingen en andere studentenorganisaties nogmaals de kans om zich te presenteren. Ook kunnen Career Services, het International Office en de verschillende medezeggenschapsorganen van de universiteit hun zichtbaarheid vergroten op dit tweede introductiemoment.

asap wil dan ook:

 • Goede vervanging van de introductieweek aan het begin van het collegejaar
 • Een tweede introductiemoment later in het collegejaar 

 

Binnen twee weken de juiste hulp

asap wil dat studenten gemakkelijk en snel de juiste hulp vinden. Momenteel duurt een doorverwijzing naar passende hulp langer dan twee weken. asap vindt dit te lang en wil dat de groei van de begeleiding evenredig wordt aan de groei van het aantal studenten. Om elke student te voorzien van de juiste hulp, is er meer mankracht nodig. Daarom pleit asap ervoor om het aantal fte (het aantal gewerkte voltijdse werkweken) te verhogen voor de gehele studentenbegeleiding.

Om de juiste hulp te kunnen bieden aan studenten, moet de kwaliteit van adviezen gemonitord worden. Dit wordt naast de Nationale Studenten Enquête en (sporadische) vragen van de studieadviseur te weinig gedaan. asap wil dat op basis van anonieme evaluaties de kwaliteit van de begeleiding gemonitord wordt en hiermee verbeterd kan worden.

asap pleit voor:

 • Binnen twee weken passende begeleiding
 • Meer uren en meer mankracht voor studentenbegeleiding
 • Het monitoren van de kwaliteit van begeleiding door middel van evaluaties 
Beschikbare en toegankelijke workshops

Vanuit de Radboud Universiteit worden cursussen, trainingen en workshops georganiseerd, die onder andere hulp bieden bij studeren, omgaan met stress en persoonlijke ontwikkeling. Deze workshops zijn erg succesvol en vanuit studenten is er veel vraag naar. Helaas zijn er lange wachtlijsten en wordt een aantal workshops alleen in het Nederlands aangeboden. asap wil dat de workshops beschikbaar en toegankelijk worden voor iedere student. Daarvoor is een groter aanbod nodig, in het Nederlands én Engels. 

Verder wil asap dat de inschrijving voor workshops gemakkelijker wordt. Vooralsnog verloopt de inschrijving veelal via de studentenpsycholoog. asap zou willen zien dat elke student, eventueel op advies van de studentenpsycholoog of studieadviseur, zichzelf kan inschrijven. De aanmelding zou gemakkelijker en zichtbaarder kunnen worden gemaakt, door deze te laten verlopen via bijvoorbeeld Brightspace of Osiris.

asap pleit dus voor:

 • Workshops beschikbaar en toegankelijk voor elke student
 • Nederlands- én Engelstalige workshops
 • Gemakkelijk en zelfstandig inschrijven voor workshops 
Professionele loopbaanbegeleiding

Volgens asap moet iedere student zich op een evenwichtige manier bezig kunnen houden met de toekomstige carrière. Op coachende wijze kunnen Career Officers gedurende de gehele studieperiode, en daarna, hulp bieden aan studenten om op een gezonde en waardevolle manier met hun loopbaan bezig te zijn. Daarbij is het van groot belang dat het aanbod aansluit op de wensen en studiefase van een student. Zo kan het voor een eerstejaarsstudent relevant zijn zich te oriënteren op latere loopbaanmogelijkheden om een beter in beeld te krijgen of de huidige studie en het bijbehorende baanperspectief bij zijn of haar interesses passen, terwijl later in de studie juist oriëntatie op een master relevant is. Met behulp van een facultatief, professioneel loopbaantraject vanuit Career Service zouden studenten in de studie de mogelijkheid krijgen relevante ervaring op te doen, zichzelf beter te leren kennen en specifieke kwaliteiten te ontwikkelen.

Career Service organiseert diverse loopbaanactiviteiten, waaronder de Career Days. Deze worden slechts enkele keren per jaar aangeboden; asap ziet graag dat de Career Day een maandelijks evenement wordt en dat de communicatie omtrent deze activiteiten wordt geïntensiveerd. Voor deze (universiteitsbrede) evenementen, maar ook voor onder meer de uitwerking van de eerdergenoemde loopbaantrajecten en voor een platform met trainingen en stages, is centrale aansturing wenselijk.

Daarnaast vindt asap het een waardevolle toevoeging als alumni bij dergelijke evenementen betrokken worden, zodat zij hun ervaringen kunnen delen en studenten een goed beeld krijgen van arbeidssectoren. Er moet dan ook een serieuze slag worden gemaakt met de uitbreiding van de alumnidatabase (met ervaringen en banen van alumni) en er zou meer aandacht voor het contact en de band met afgestudeerden moeten komen.

Daarom pleit asap voor:

 • Een meer coachende rol voor Career Officers
 • Professionele loopbaantrajecten en maandelijkse Career Days
 • Centrale aansturing van Career Service
 • Een goed alumninetwerk voor loopbaanactiviteiten 

 

Een groene en duurzame leefomgeving

Volgens asap bestaat een levendige campus uit een groene leefomgeving, waar genoeg ruimte is om te studeren en elkaar te ontmoeten. asap is van mening dat er meer uit de huidige campus gehaald kan worden en ziet potentie om van het Erasmusplein een ontmoetingsplek te maken waar studenten van allerlei verschillende faculteiten samen komen en waar diverse voorzieningen op elkaar aansluiten: de Spar, de ingang van het Erasmusgebouw, de Refter, het Cultuurcafé en een nieuwe ingang naar de Universiteitsbibliotheek. Dit moet er niet alleen voor zorgen dat de campus ontmoetingen beter faciliteert, maar ook dat de voorzieningen meer bijdragen aan duurzaamheid, biodiversiteit en het welzijn van de gebruikers. 

Op een levendige campus moet ook daadwerkelijk geleefd kunnen worden. Daarvoor wil asap dat de universiteit de mogelijkheden onderzoekt om meer grond vrij te geven voor woningbouw of de herbestemming van oude gebouwen. Dit kan worden opgepakt in samenwerking met de SSH&.

Daarom wil asap:

 • Een groener Erasmusplein als centrale ontmoetingsplek
 • Meer studentenwoningen op de campus 
Diverser en groter aanbod van werkplekken

Ondanks de coronacrisis moeten alle studenten aankomend jaar zonder zorgen naar de universiteit kunnen komen. De universiteit zal veel maatregelen moeten nemen om op een veilige manier onderwijs te kunnen bieden. asap denkt graag mee over hoe we de universiteit kunnen voorbereiden op een anderhalvemeter-samenleving. 

De drukte in de Universiteitsbibliotheek (UB) en het tekort aan werkplekken is een probleem dat al jaren op onze universiteit speelt. Dit probleem zal aankomend jaar vergroot worden, wanneer er vanwege coronamaatregelen minder studiewerkplekken beschikbaar zijn. asap pleit al langere tijd voor poortjes in de UB en komend jaar wil asap een pilot voor zulke poortjes starten, zodat in piekperiodes alleen Radboudstudenten gebruik kunnen maken van de beschikbare studiewerkplekken. 

Tevens wil asap dat er, naast voldoende en diverse werkplekken, ook buitenwerkplekken in een natuuromgeving gecreëerd worden. Dit is een manier om het aantal werkplekken te vergroten en de studenten te voorzien in hun vraag om ook in de buitenlucht voor hun tentamens te kunnen leren. 

Daarom wil asap:

 • Een pilot voor poortjes in de UB tijdens piekperioden
 • Een diverser en groter aanbod aan studiewerkplekken 
Sportcapaciteit die voldoet aan de vraag

De studentenaantallen op de Radboud Universiteit zijn de afgelopen jaren hard gestegen: van 19.000 in 2015 tot 24.000 in 2020. Studenten maken veel gebruik van de uitgebreide sportfaciliteiten van het Radboud Sportcentrum (RSC) en door de toenemende studentenpopulatie barst het RSC uit haar voegen.

asap is blij met stappen die het RSC op dit moment al heeft gezet, zoals het real time inzichtelijk maken van de bezettingsgraad in de fitness. Hiermee wordt het probleem rondom de drukte echter niet opgelost. asap wil dat er meer aandacht komt voor het op creatieve wijze oplossen van capaciteitsproblemen op piekmomenten. 

Om sportverenigingen te voorzien in hun ambities is het nodig dat er een extra sporthal wordt gebouwd. asap wil dat de mogelijkheid voor een multifunctionele hal hierbij in beschouwing wordt genomen, zodat zoveel mogelijk verenigingen van een nieuwe hal kunnen profiteren.

Daarom pleit asap voor:

 • Het aanpakken van het capaciteitsprobleem van het RSC
 • De bouw van een multifunctionele sporthal 
Een cultuurkaart naast je sportkaart

Het RSC experimenteert al een tijdje met het aanbieden van cultuurcursussen en -ticketuren, zoals schilderen, musical en theater. Naar deze cursussen blijkt erg veel vraag te zijn. asap wil dat dergelijke opties voor culturele activiteiten uitgebreid worden. Dit wil asap mogelijk maken door een cultuurkaart te introduceren. Het voordeel hiervan is dat studenten geen sportabonnement hoeven te hebben om culturele activiteiten en lessen te volgen. Daarnaast kan het culturele aanbod overzichtelijk worden weergegeven en kunnen alle cultuurverenigingen en (kleinschalige) cultuurinitiatieven van Nijmegen aansluiten.

Tevens dient de universiteit kwalitatief goede ruimtes te bieden om dit soort culturele activiteiten te faciliteren. Er is al een stap in de goede richting gezet met de oprichting van Theaterzaal C in het Elinor Ostromgebouw. asap is van mening dat er ook veel meer geschikte, kleinere zalen beschikbaar moeten komen, die gebruikt kunnen worden voor repetities en optredens.

Daarom wil asap:

 • Een cultuurkaart voor culturele activiteiten, cursussen en workshops
 • Een groter aanbod in geschikte zalen voor cultuurverenigingen 
Uitbreiden van horeca op de campus

Campus Heyendaal is op dit moment nog niet een plek waar je je ouders, broers en zussen of vrienden uit een andere stad mee naartoe neemt om even bij te kletsen en iets te drinken. asap ziet graag dat de universiteit gaat samenwerken met succesvolle ondernemers of formules uit de binnenstad, om te voorzien in goede en uitgebreide lunch- en borrelmogelijkheden, zodat het wél zo’n plek wordt. asap wil dat dat nieuwe en bestaande campushoreca bijdraagt aan de duurzaamheidsambities van de universiteit.

Daarnaast is asap van mening dat we van de campus een plek kunnen maken waar studenten niet alleen studeren, maar ook kunnen ontspannen. Hiertoe moeten de openingstijden van het campusterrein en de bijbehorende voorzieningen, voornamelijk in het weekend, verruimd worden. 

Daarom wil asap:

 • Meer horeca op de campus
 • Horeca die aansluit bij de behoefte
 • Ruimere openingstijden, met name in het weekend