Verkiezingsprogramma 2021: Sterker vooruit

Prefer to read this in English. Please, click here.

Ook komend jaar zal asap zich inspannen voor de studentengemeenschap in het algemeen en de actieve student in het bijzonder. Om te beginnen pleit asap voor toekomstbestendige en innovatieve onderwijsvormen. Verder willen wij komend jaar vol inzetten op een goed en flexibel studieklimaat, zodat ruimte wordt gegeven aan persoonlijke ontwikkeling. Verder moet de studentenbegeleiding op orde zijn om het studentenwelzijn te vergroten. Welzijn is immers een essentiële voorwaarde om jezelf persoonlijk te ontwikkelen. Tot slot moet de campus op een dusdanige manier worden ingericht, dat deze uitnodigt om aan een breed scala activiteiten deel te nemen.

In het verkiezingsprogramma vind je per kernpunt wat asap wil bereiken. Met de krachtige medezeggenschap van asap, door constructief, professioneel en tegelijkertijd kritisch en oplossingsgericht te zijn, kunnen wij het effectiefst de stem van de Nijmeegse student vertegenwoordigen. Herken jij je ook in deze visie en wil jij dat wij jouw belangen volgend jaar vertegenwoordigen in de universitaire studentenraad? Stem dan op asap van 31 mei t/m 3 juni, via deze link.

Je kunt het programma hieronder lezen of downloaden in pdf-vorm of je kunt per punt lezen wat asap vindt en wil bereiken. Heb je vragen over het verkiezingsprogramma? Stuur een e-mail naar secretaris@asapnijmegen.nl of vul het formulier onderaan de pagina in en we voorzien je van een reactie.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.


Het programma in delen

Leer van de ervaringen van online onderwijs

Door de coronacrisis is het onderwijs op de Radboud Universiteit voor een groot deel afgelopen jaar online gegeven. Deze switch vraagt veel wendbaarheid en aanpassingsvermogen van zowel studenten als docenten. Nu plannen voor het heropenen van het hoger onderwijs op tafel liggen, is het goed om te kijken wat we kunnen leren van de afgelopen periode en te kijken naar welke vormen van onderwijs voor studenten als prettig ervaren is.

In het afgelopen collegejaar hebben veel docenten ervoor gekozen om hun colleges op te nemen. Het opnemen en beschikbaar maken van deze colleges is de afgelopen periode door veel studenten als ontzettend positief ervaren. Hoewel de interactie van het moment mist, is de mogelijkheid om een college later terug te kijken een mooie vorm van extra flexibiliteit in het onderwijs, wat elke student in zijn of haar tempo kan volgen; het maakt het volgen van onderwijs ook toegankelijk. asap pleit er dan ook voor dat het online beschikbaar stellen van colleges voor elke studierichting, ook ten tijde van fysiek onderwijs, de standaard blijft. Daarnaast moeten voor opgenomen colleges de privacyrichtlijnen duidelijk, handhaafbaar en na leefbaar zijn. Een goede combinatie tussen onderwijs en privacy is hierbij het devies. Het opnemen van colleges op de campus moet ook geen barrière gaan vormen om (actief) aanwezig te zijn.

Hierop aansluitend waardeert asap de meerdere flexibele manieren van toetsen gedurende de periode van thuisonderwijs. Waar mogelijk konden tentamens afgelegd worden op de campus, wat door veel studenten werd gewaardeerd. Thuisonderwijs vroeg van elke student een bepaalde mate van aanpassingsvermogen, maar dit leverde ook veel flexibiliteit op. Toch blijken de mogelijkheden op flexibel tentamineren, zowel qua locatie als tentamenvorm en inhoud, enorm te verschillen per faculteit. asap wil dan ook dat alle faculteiten waar mogelijk de opties op flexibel tentamineren voor alle studenten beschikbaar stellen, ook als de coronacrisis ten einde is.

asap wil daarom:

 • Colleges opnemen en beschikbaar maken als de standaard;
 • Flexibele vormen van tentaminering blijven onderzoeken en inzetten;
 • De universiteit blijven oproepen te innoveren in verschillende vormen van onderwijs en dit waar mogelijk per faculteit gelijk inzetten.
Tentamens: van beoordelen naar ontwikkelen

De huidige manier van toetsen kenmerkt zich vaak door het reproduceren van eerder opgedane kennis. Deze kennistoetsen focussen zich op het controleren of op korte termijn een bepaalde voorgeselecteerde set aan informatie opgenomen en gereproduceerd kan worden. Het succesvol doorstaan van deze toetsen geeft echter lang niet altijd weer of een student de stof goed beheerst. Deze huidige manier van toetsen schiet daarom voorbij aan het doel; het creëert een scheve verhouding tussen reproductie en het toetsen van vaardigheden. asap wil verandering zien. Hierbij staat de rol van docenten centraal. Wanneer docenten gestimuleerd worden in het opstellen van een andere manier van tentaminering worden toetsen en tentamens minder een kwestie van primaire reproductie van de stof.

Door in te zetten op innovatie in de wijze van tentaminering tracht asap afscheid te nemen van een afrekencultuur. Door te toetsen op toepassing van conceptuele kennis over het behandelde onderwerp krijgt de student meer vrijheid om het kennisniveau te demonstreren. Bij een nieuwe manier van toetsen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan academische papers gebaseerd op belangrijke casussen of het opbouwen van een portfolio. Het vermogen om kennis en vaardigheden toe te passen dient centraal te staan. Dit kan individueel, maar ook in groepen. Zeker de interdisciplinaire mogelijkheden moeten als serieuze optie beschouwd worden. Docenten moeten hier wel mee om kunnen gaan, dit vraagt om aanpassingsvermogen en opleiding. Ook zijn de mogelijkheden tot deze manier van toetsen afhankelijk van het type opleiding en de faculteit.

Daarom pleit asap ervoor om de manier van toetsen universiteitsbreed onder de loep te nemen en samen te werken aan een toekomstbestendige manier van tentaminering. Dit kan bijvoorbeeld door een manier van leren waarbij studenten en docenten samen bepaalde stof behandelen. Dit is een leermethode volgens het ‘problem based learning’ model. Er wordt door studenten in kleine groepjes gewerkt aan praktische problemen onder begeleiding van een docent. Deze leermethode biedt een actieve manier van leren, motiveren en persoonlijke ontwikkeling.

asap wil daarom:

 • Ondersteuning van docenten bij het inzetten op innoverende manier van tentaminering;
 • Onderzoek naar ‘problem based learning’ stimuleren.
Stimuleer interdisciplinair onderwijs

Een manier om kennis en skills van studenten te verdiepen én te verbreden, is interdisciplinair onderwijs. Bij interdisciplinair onderwijs ligt de focus op het integreren van kennis van studenten van verschillende opleidingen/faculteiten, waarbij het een voorwaarde is dat er een mix is van studenten van verschillende opleidingen. Het onderwerp van het onderwijs bevindt zich op het snijvlak van twee disciplines, waarbij het de bedoeling is dat de studenten van elkaar leren en zo tot creatieve oplossingen voor complexe problemen en tot verdiepende inzichten komen.

Interdisciplinair onderwijs is volop in ontwikkeling op verschillende universiteiten. Het aantal interdisciplinaire vakken op de Radboud Universiteit is nu echter nog op één hand te tellen. Ondanks dat er geld is vrijgespeeld voor het ontwikkelen van interdisciplinair onderwijs, heeft dit nauwelijks geleid tot een toename van dergelijk onderwijs. asap pleit voor het vergroten van het keuzeaanbod in interdisciplinaire vakken op de Radboud Universiteit, waarbij het belangrijk is om de docenten goed te begeleiden in de ontwikkeling van dergelijk onderwijs. Veel toekomstige problemen zullen multidisciplinaire oplossingen vragen. Het onderwijs van de toekomst zal zich hier dus op aan moeten passen. Ook bij interdisciplinair onderwijs is het van belang dat de beperkingen voor het volgen van onderwijs aan andere faculteiten, opgelost worden.

asap ziet graag:

 • Meer ontwikkeling van interdisciplinair onderwijs als waardevolle aanvulling op het standaard studieprogramma van de verschillende faculteiten;
 • Ondersteuning van docenten bij het ontwikkelen van interdisciplinair onderwijs.
Echte vrije keuze ruimte

Iedere student heeft in zijn of haar studie de behoefte om zelf invulling te geven aan de hun persoonlijke ontwikkeling. Via minoren en de vrije ruimte krijgen studenten de mogelijkheid om hun kennis op een bepaald onderwerp te verdiepen of te verbreden. Verdieping van al opgedane kennis wordt vaak gedaan door het volgen van (keuze)vakken binnen de eigen opleiding of faculteit. Voor het verbreden van kennis willen studenten echter vaak onderwijs volgen bij een andere opleiding of andere faculteit. Helaas zijn die mogelijkheden nog beperkt.

asap pleit daarom voor het gelijktrekken van de momenten in de roosters die voor minoren/vrije keuze gereserveerd is. Het moment waarop er in het studieprogramma kan worden gekozen voor minoren/(keuze)vakken, verschilt tussen opleidingen en faculteiten. Hierdoor is het bijvoorbeeld lastig om interdisciplinaire minoren te volgen. Ook moet door het aanbieden van een duidelijk overzicht van minoren inzichtelijk gaan worden welke mogelijkheden er zijn voor het volgen van minoren.

Tevens vindt asap dat er een minimum aantal EC’s aan vrije ruimte bij elke opleiding moet komen, zodat er bij elke opleiding de kans is om studenten zelf invulling te laten geven aan hun ontwikkeling en opleiding.

asap wil daarom:

 • Het moment waarop gekozen kan worden voor minoren en (keuze)vakken gelijktrekken tussen alle opleidingen en faculteiten;
 • Een duidelijke overzicht van de minoren;
 • Een minimum aantal EC’s aan vrije ruimte bij elke opleiding.

Ondersteun actieve studenten

Actieve studenten zitten niet alleen in een bestuur of in de medezeggenschap. Onder de noemer ‘actieve student’ is volgens ons iedereen te scharen die iets extra’s binnen of buiten zijn of haar studieprogramma doet. In alle gevallen verdienen studenten waardering en ruimte om aan deze werkzaamheden de juiste invulling te geven. De Radboud Universiteit kan volgens asap een grotere rol spelen in het ondersteunen van actieve studenten. Wij zien graag dat het extra stapje wordt gemaakt waardoor een actieve bijdrage aan het studentenleven niet alleen wordt gefaciliteerd, maar ook wordt beloond.

asap wil dat er een minimaal aantal bestuursmaanden per vereniging beschikbaar komen, zodat ook de kleinere verenigingen fair gecompenseerd worden voor het werk wat elke vereniging standaard moet doen. Daarnaast zou het mogelijk moeten worden om bijvoorbeeld het collegegeld van bestuurders te halveren. Tevens merkt asap op dat de compensatie die studentbestuurders en medezeggenschappers ontvangen op de RU sterk verschillen met andere universiteiten. asap wil dat de RU gaat onderzoeken hoe de compensatie zich op de RU verhoudt tot andere universiteiten en daarbij ook zorgt dat (mogelijke) verschillen verkleind worden.

Daarnaast is het volgens asap belangrijk dat studenten tijdens een bestuursjaar of een medezeggenschapsfunctie goed begeleid worden vanuit de Radboud Universiteit. Hoewel deze begeleiding al bestaat voor medezeggenschappers en studenten met een zware bestuurslast, dient deze begeleiding te worden uitgebreid, bijvoorbeeld met een studentendecaan. De regeling dient toegankelijker te worden, zodat ook de besturen van kleinere verenigingen en vrijwilligers gebruik kunnen maken van begeleiding die aansluit op de hulpvraag van deze studenten. Intensieve begeleiding van een speciaal hiervoor gewezen studentendecaan kan buitensporige studievertraging voorkomen, maar belangrijker; het zorgt ervoor dat de actieve student succes ervaart. Tevens zou de universiteit ook trainingen kunnen aanbieden om studentbestuurders verder te ondersteunen, zoals een training voor boekhouden.

Ten slotte wil asap zich inzetten voor het uitbreiden van de pilot Flexibel Studeren. Deze regeling moet beschikbaar worden voor een bredere groep studenten.

Concreet pleit asap dus voor:

 • Een betere compensatie voor alle studentbestuurders en medezeggenschappers;
 • Begeleiding voor en ondersteuning van alle actieve studenten;
 • De mogelijkheden voor actieve studenten om deel te nemen aan de pilot Flexibel Studeren uitbreiden.
Faciliteer loopbaanoriëntatie: cursussen en de praktijk

Ontdekken wat je interessant vindt en ontdekken wat er allemaal mogelijk is in je studententijd is belangrijk, zo ook wat jij na jouw studie wilt gaan doen. Studenten hebben recht op goede begeleiding. Career Services kan studenten hierbij helpen, maar dit is voor veel studenten nog niet voldoende. Iedere student moet kunnen profiteren van een goede begeleiding van student naar young professional. Om dit te bereiken moet loopbaanoriëntatie een belangrijke plaats op de agenda krijgen.

Een stage kan in de ogen van asap een waardevolle toevoeging zijn voor een studie aan de universiteit, omdat dit past bij een ontwikkelde loopbaanoriëntatie. Stages geven namelijk inzicht in het werkveld waar veel studenten als jonge professionals aan het werk gaan. Studenten die tijdens de bachelor- of masteropleiding een stage willen lopen, zijn gebaat bij een gedegen stagebegeleiding. Volgens asap kan er in de komende periode intensief geïnvesteerd worden in een goed ontwikkelde stagebegeleiding, waardoor stages een waardevolle aanvulling worden op jouw studie aan de universiteit. Dit kan bereikt worden door een intensievere reflectie en portfolio-opbouw te organiseren en in te bedden in het curriculum van de opleiding. Ook zou de Radboud Universiteit intensiever kunnen samenwerken met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

asap moedigt aan het cursusaanbod met betrekking tot loopbaanoriëntatie uit te breiden en toegankelijker te maken. In de ogen van asap is het gewenst dat loopbaanoriëntatie in de toekomst onderdeel van het onderwijscurriculum zal zijn. De verruiming van het aanbod van evenementen van Career Services leidt tot een betere loopbaanbegeleiding, waar op de universiteit echt meer aandacht voor moet zijn.

Evenzeer vindt asap dat de Career Days structureler en vaker georganiseerd moeten worden in samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze partners brengen een schat aan werkervaring mee en bieden studenten een inkijkje in het werkveld. Studenten moeten vaker in de gelegenheid worden gebracht om hun netwerk uit te breiden en zich te oriënteren op het werkveld; de Radboud Universiteit moet dit intensiever faciliteren. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen door samen te werken met studieverenigingen. Die hebben over het algemeen veel ervaring met loopbaanoriëntatie en de universiteit zou hier gebruik van moeten maken.

asap pleit daarom voor:

 • Een uitbreiding en verbetering van de mogelijkheden voor het volgen van een stage;
 • Uitbreiden en toegankelijker maken van het cursusaanbod m.b.t. loopbaanoriëntatie en uiteindelijk onderdeel maken van het curriculum;
 • Een Career Day die frequenter en structureler wordt georganiseerd.
Gebruik en versterk het alumninetwerk

Een alumninetwerk is niet alleen bruikbaar voor alumni van de Radboud Universiteit. Ook de huidige generatie studenten kan er profijt van hebben. Het netwerk kan enerzijds worden ingezet door Career Services om studenten inzicht te bieden in mogelijke carrièrepaden en om voor hen de mogelijkheid tot netwerken toegankelijker te maken. In beide situaties worden studenten beter begeleid naar hun maatschappelijke carrière. Anderzijds kunnen alumni,  wanneer er beter gebruik wordt gemaakt van dit netwerk, een bijdrage leveren aan het onderwijs in de vorm van gastcolleges of praktisch toegespitste werkcolleges. Met de versterking van het alumninetwerk hebben docenten toegang tot een grote groep potentiële gastdocenten. asap ziet daarom graag dat het alumninetwerk wordt uitgebreid en frequenter wordt benut.

Voor de verbetering van het alumninetwerk is zowel op centraal als facultair niveau investering nodig. asap vindt dat er een centraal online platform moet komen, waar studenten, alumni, docenten en maatschappelijke partners elkaar kunnen vinden voor bijvoorbeeld voorlichtingen, stageplaatsen, vacatures of gastcolleges. Het netwerk kan ook worden versterkt met behulp van de netwerken van de studieverenigingen. Zij hebben vaak al een sterk ontwikkeld netwerk en kunnen dus een goede basis bieden voor een universiteitsbreed alumninetwerk.

asap pleit voor:

 • Een online platform waar studenten, alumni, docenten en maatschappelijke partners makkelijk met elkaar in contact kunnen komen;
 • Een versterking van het alumninetwerk met behulp van de studieverenigingen;
 • Frequenter    gebruik    van    het    alumninetwerk    door    Career    Services    voor loopbaanoriëntatie en door docenten voor gastcolleges.
Spoor ondernemerschap aan

De publieke verantwoordelijkheid om relevante en complexe maatschappelijke problemen op te lossen ligt niet meer alleen bij de overheid, maar is ook in de handen van onze generatie. De behoefte om deze problemen op te lossen wordt steeds groter. Dit vraagt om innovatief ondernemerschap. asap vindt dat de Radboud Universiteit hierin een grotere rol kan spelen in de ondersteuning van de ondernemende studenten.

asap is van mening dat de universiteit een platform kan bieden om het bedrijfsleven en de academische wereld samen te brengen. Zo kunnen studenten hun opgedane kennis toepassen in hun eigen onderneming, direct een breed netwerk opbouwen en leren door andere ondernemers te ontmoeten.

Concreet pleit asap daarom voor een Radboud Entrepreneur Centre of een uitbreiding van Mercator Launch, zodat er meer aandacht voor de ondernemende student ontstaat. Een dergelijk centrum zou moeten zorgen voor expertise en cursusaanbod waarin studentondernemers kunnen leren over o.a. boekhouding, websitebeheer etc. Met deze ondersteuning zouden studenten een betere mogelijkheid krijgen om naast hun studie een succesvolle onderneming op te zetten. asap wil dit bereiken door belangrijke actoren binnen de regio te benaderen. Een voorbeeld hiervan is RvN@, waarbij ondernemers en studenten al met elkaar verbonden worden.

Daarnaast is het van belang dat studenten de faciliteiten krijgen om te kunnen ondernemen. De universiteit dient werkruimtes en vergaderplekken te faciliteren voor de studentondernemers. Bovendien zou de universiteit een postbus kunnen verschaffen tegen redelijke vergoeding, zodat het studenten makkelijker wordt gemaakt om hun eigen bedrijf te starten.

Ten slotte pleit asap voor een interdisciplinaire minor over sociaal ondernemerschap waarin bedrijfskundige, juridische en sociale aspecten samenkomen. Dit biedt studenten een breed palet aan kennis om de maatschappelijke vraagstukken adequaat op te lossen. De RU moet haar predicaat ‘beste brede universiteit’ ten volle benutten!

asap wil dus:

 • Een platform voor (student)ondernemers, bedrijfsleven en maatschappelijke partners;
 • Ondersteuning van studenten met een onderneming in de vorm het faciliteren van een postbus, werk- en vergaderruimtes;
 • Een interdisciplinaire minor sociaal ondernemerschap.
Studentenwelzijn blijft op de agenda

De coronacrisis brengt langslepende problemen aan het licht. De pandemie slaat natuurlijk in als een bom, maar leidt er wel toe dat studentenwelzijn een stuk bespreekbaarder is geworden. asap ziet dat de eerste stappen zijn gezet om de studentenbegeleiding en -welzijn te verbeteren. De Radboud Universiteit is een ambitieus driejarenplan aangegaan waarin de studentenbegeleiding een flinke ontwikkeling gaat doormaken. Van studieadviseurs tot vaardigheidscursussen; alles wordt onder de loep genomen. Dit is een goede start. Het driejarenplan Studentenwelzijn 2023 moet aansluiten bij de begeleidingsvraag van de student van nú.  asap wil de Radboud Universiteit onophoudelijk blijven motiveren om de ambitieuze doelen in dit driejarenplan te realiseren. Het taboe dat volgens asap lijkt te rusten op contact leggen met een studieadviseur mag er niet zijn; een studieadviseur staat het dichtst bij een student en het raadplegen van deze adviseur moet worden aangemoedigd. We moeten scherp blijven op de aansluiting van de begeleiding en de vraag van de student.

Daarnaast kunnen studentenorganisaties en -initiatieven een extra bijdrage leveren; dit zijn immers de plekken waar studenten zich op een laagdrempelige manier bij aan kunnen sluiten. Het is belangrijk dat de universiteit proactief ondersteuning biedt aan en in overleg blijft met        de studentenorganisaties over studentenwelzijn.

asap wil daarom:

 • De universiteit scherp houden op de gemaakte afspraken in het driejarenplan;
 • Meer ondersteuning bieden aan studentenorganisaties en -initiatieven in het bespreekbaar maken van studentenwelzijn.
Een betere en duiderlijkere begeleidingsstructuur

Er wordt op het moment hard gewerkt aan het verduidelijken van de zorgstructuur. asap moedigt dit aan en is tevreden met het feit dat de partij deze verkiezingsbelofte heeft kunnen waarmaken. Desalniettemin zetten wij in op blijvende aandacht voor het verduidelijken van de begeleidingsstructuur. Op dit moment moeten studenten bewust op zoek naar begeleiding en de zorgmogelijkheden. Het is niet altijd duidelijk wie benaderd dient      te worden, wanneer een student hulp zoekt.

De student weet vaak de weg naar de studieadviseur van de betreffende studie over het algemeen wel te vinden, maar wanneer er een specialist op een bepaald thema aan te pas dient te komen vanuit de universiteit, is die weg nog steeds niet altijd even makkelijk te vinden. Er zijn stappen gezet om de site van de Radboud Universiteit te verbeteren en deze moeten zij blijven optimaliseren. Daarnaast ziet asap graag dat de RU actiever en frequenter communiceert wat zij aanbiedt qua begeleiding en zorg; een proactievere houding. Hierbij moet de  communicatie richting internationale studenten ook niet uit het oog worden verloren, omdat zij in de huidige situatie de juiste begeleiding niet altijd weten te vinden.

asap wil daarom:

 • Blijvende aandacht voor het verduidelijken van de zorgstructuur;
 • Actieve en frequente communicatie over het zorgaanbod.
Leer begeleiden doormiddel van reflectie

Naast een ontwikkeling van de begeleidingsstructuur is het volgens asap noodzakelijk dat de RU ook na de vernieuwing blijft evalueren; de universiteit moet blijven leren en reflecteren. Alleen op die manier ontstaat er een begeleidingsstructuur die bij de tijd blijft. Door regelmatig gebruik te maken van enquêtes kan de kwaliteit van de begeleiding met regelmaat in kaart worden gebracht, maar wordt vooral gekeken wat er nodig is om invulling te geven aan de vraag van studenten. Ook moeten we kritisch blijven bij het kijken of er geen studenten over het hoofd worden gezien. Evaluaties kunnen plaatsvinden na een traject bij de studieadviseur en andere begeleiders of via frequente universiteit brede enquêtes.

Daarnaast constateert asap dat de wachtrij bij de studentpschychologen nog altijd veel te lang zijn. asap vindt de oplossing hiervoor in een triagesysteem. Op deze manier zijn studenten relatief snel aan de beurt voor een eerste gesprek en kan vanuit die hoedanigheid met de student gekeken worden naar de urgentie en verdere stappen. Dit kan ontlastend werken en tegelijkertijd wordt een bredere groep studenten gezien door de zorgverlener.

asap pleit daarom voor:

 • Regelmatige evaluaties van de zorg(structuur);
 • Een verlaging van de drempel voor zorggebruik;
 • Een triagesysteem bij de studentpschychologen.
Breid het mentortraject uit

Op de Radboud Universiteit zijn bij verschillende studies mentoren beschikbaar waar studenten terecht kunnen met vragen over allerlei zaken, zowel studiegerelateerd als niet-studiegerelateerd. asap ziet een belangrijke rol voor het mentortraject in studentenbegeleiding. Tijdens de pandemie is het mentortraject op sommige studies reeds uitgebreid naar het tweede jaar, in plaats van alleen in het eerste jaar. Deze mentoren kunnen gezien worden als verlengde van de studieadviseur en zijn vaak een (deels) informeler alternatief. Vanwege dit feit is het voor studenten vaak makkelijker om hulp te vragen wanneer zij dat nodig hebben, zeker wanneer het contact met de studieadviseur minder soepel verloopt. asap pleit daarom voor een verlenging van het mentortraject in elk studiejaar, indien een student daar zelf behoefte aan heeft. Net als in het eerste jaar wil asap het mentortraject voor studenten op vrijwillige basis laten bestaan. Mentoren dienen daarnaast door de universiteit ondersteund te worden in het uitvoeren van hun mentortaken. Speciale aandacht moet uitgaan naar training en opleiding van mentoren, zodat ze studenten beter kunnen begeleiden.

Het mentortraject is volgens asap ook een goede mogelijkheid om studenten actief kennis te laten maken met de zorgstructuur van de RU. asap ziet graag dat de actieve introductie van de zorg- en begeleidingsmogelijkheden een vast onderdeel wordt van het mentortraject en dat de mentor studenten blijft helpen bij het vinden van de juiste hulp.

Daarom pleit asap voor:

 • Het uitbreiden van het mentortraject naar elk studiejaar;
 • Het actief introduceren van de zorgstructuur in het mentortraject;
 • Investeren in training en opleiding voor mentoren.
Opzoek naar een nieuwe inclusieve identiteit

Niet alleen in onze samenleving maar juist ook op de Radboud Universiteit streven wij naar een inclusieve en veilige gemeenschap. Door het wegvallen van het katholieke predicaat, is er behoefte aan een heroriëntatie van de identiteit. Voor asap staat voorop dat iedereen kan meedoen in de gesprekken die volgen aangaande onze vernieuwde identiteit.

Daarbij vinden wij het noodzakelijk dat bij deze gesprekken inclusie een grote rol speelt. Vanzelfsprekend is het bij een herdefiniëring van de identiteit belangrijke dat pijlers die de universiteit representeerde, namelijk de compassie en naastenliefde, behouden worden. Wij blijven dezelfde universiteit  en wat werkt hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Toch zal onze nieuwe identiteit meer divers en inclusiever kunnen zijn. Hierdoor zal de Radboud Universiteit een nog grotere groep studenten aanspreken, waarbij speciale aandacht besteed moet worden aan internationale studenten. Dit is een specifieke groep die waardevolle inzichten met zich mee kunnen brengen op het gebied van diversiteit en inclusie.

asap ziet graag dat:

 • De Radboud Universiteit in gesprek gaat met een representatieve groep studenten en medewerkers over de heroriëntatie van de universitaire identiteit;
 • De hernieuwde identiteit van de Radboud Universiteit een inclusieve afspiegeling is van haar studenten- en medewerkerspopulatie.
Zet in op meer aandacht voor sociale veiligheid

Sociale veiligheid is een belangrijk thema in de maatschappij en de universiteit. Er moet daadkrachtig worden opgetreden tegen discriminatie, seksueel geweld, intimidatie, vrouwonvriendelijkheid en andere vormen van wangedrag. asap juicht de komst van de extra vertrouwenspersonen toe, maar roept tegelijkertijd op dat de universiteit moet blijven investeren. Verbetering stopt nooit!

Om een juist en volledig beeld te krijgen van de sociale veiligheid en de verbetering daarvan op de RU, is alleen kijken naar de klachten en procedures onvoldoende. Veel vormen van wangedrag worden namelijk niet gemeld en komen dus niet voor in statistieken. Onderzoek toont aan dat een vijfde van de studenten te maken krijgt met seksuele intimidatie. Dit verhoudt zich absoluut niet tot het aantal klachten dat wordt geregistreerd. Een evaluatie van de vertrouwenspersonen en de gehele klachtenprocedure is op zijn plaats. Voor het adequaat aanpakken van wangedrag zijn er volgens asap een aantal zaken belangrijk. Als eerste moet het indienen van een klacht op een laagdrempelige wijze mogelijk zijn. asap vindt dat dit nog beter kan en roept dan ook op om na te gaan of het mogelijk is om proactief anonieme klachten te onderzoeken. Tevens moet er

onderzocht worden of het toevoegen van studenten aan het vertrouwenspersoon systeem, het indienen van een klacht laagdrempeliger kan maken. Dit zou volgens asap op verschillende manieren kunnen, bijvoorbeeld door het introduceren van een buddysysteem. Zowel anonimiteit als het toevoegen van studenten moet volgens asap worden onderzocht als optie om het indienen van klachten over wangedrag laagdrempeliger te maken.

Ten tweede is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor een klachtencommissie en/of vertrouwenspersonen die onafhankelijk en divers zijn, zodat eventuele machtsrelaties en sociale identiteit geen rol spelen in het proces. Hiermee impliceren wij niet dat zij nu niet onafhankelijk of divers zijn, asap wil alleen dat dit niet uit het oog wordt verloren.

asap wil daarom periodiek onderzoek naar de status van sociale veiligheid op de RU, een onderzoek dat daadwerkelijk inzicht biedt in wangedrag en niet alleen de incidenten die worden gemeld. asap denkt dat deze voorgenoemde zaken kunnen ook worden verbeterd aan de hand van het aanstellen van een ombudsman Sociale Veiligheid, die zelfstandig onderzoeken kan uitvoeren naar alle vormen van wangedrag. Dit kan zijn naar individuele (anonieme) aantijgingen of algemene patronen of cultuur. Ook het evalueren en verbeteren van de klachtenprocedure als het bovengenoemde periodieke onderzoek zou tot het takenpakket moeten behoren.

asap wil daarom:

 • Blijven investeren in het verbeteren van het werk van de vertrouwenspersonen;
 • Een evaluatie naar de mate waarin studenten tevreden zijn met de afhandeling van de klachten en de mogelijkheden tot het indienen van een klacht;
 • Onderzoek naar de mogelijkheid om proactief anonieme klachten te onderzoeken en of met hulp van studenten het klachtenproces laagdrempeliger kan worden gemaakt;
 • Periodiek onderzoek naar de staat van de sociale veiligheid op de RU;
 • Een ombudsman Sociale Veiligheid.
Nieuwe werkplekken die weer een stukje beter zijn

Het is van belang dat er in ieder gebouw op de universiteit voldoende werkplekken zijn om te kunnen studeren. Alle werkplekken, binnen en buiten, moeten zoveel mogelijk uitgerust zijn met stroomvoorzieningen en er moet rekening worden gehouden met werken in groepen en online vergaderen. De ruimtes moeten flexibel inzetbaar zijn. Deze werkplekken moeten anno 2021 beschikken over moderne faciliteiten en Arbo technisch in orde zijn. Het moet aantrekkelijk zijn om op de universiteit te gaan studeren. Bij nieuwbouw en renovatie dient er rekening gehouden te worden met ruimte voor nieuwe studiewerkplekken, zodat er genoeg plekken beschikbaar zijn voor studenten. Daarnaast moet binnen de bestaande gebouwen en in de buitenlucht gezocht worden naar de mogelijkheden om meer studiewerkplekken te realiseren.

Ook wil asap zich ook in gaan zetten voor ergonomische werkplekken. Dit soort plekken zijn beter voor zowel jouw fysieke als mentale gesteldheid als student. Concreet pleit asap voor ergonomische stoelen en stabureau’s. Ergonomische werkplekken op de campus zorgen ervoor dat studenten op een gezonde manier kunnen studeren.

De infrastructuur in en rondom de collegezalen moet verbeterd worden. Zo zijn er te weinig stopcontacten aanwezig in de collegezalen. asap vindt het belangrijk dat er in de collegezalen genoeg stopcontacten aanwezig zijn, aangezien bijna iedere student een laptop gebruikt om aantekeningen te maken tijdens de colleges.

asap wil dus:

 • Een uitbreiding van (groep)werkplekken, binnen en buiten, met stroomvoorzieningen;
 • Een investering in ergonomische werkplekken;
 • Extra stopcontacten in de collegezalen.
Stimuleer de circulaire economie

Duurzaamheid is een thema dat een belangrijke plaats heeft ingenomen op de universiteit. asap is blij dat de RU hier steeds meer aandacht voor heeft in haar beleid. Een belangrijk aspect van duurzaamheid is circulariteit; grondstoffen zijn niet oneindig. Elke keer nieuwe spullen aanschaffen die vervolgens bij het afval belanden is niet houdbaar. Ook de Radboud Universiteit moet de circulaire economie omarmen. Volgens asap is een grote stap in die richting om in plaats van lampen, licht te gaan kopen. Je maakt dan de producent verantwoordelijk voor het verzorgen van de verlichting; zij worden verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van de lampen. Producenten hebben er dan baat bij dat de lampen lang meegaan, weinig stroom verbruiken en volledig recyclebaar zijn. Duurzaam is voor hen dan namelijk het voordeligst.

De lampen zijn slechts één voorbeeld, er kan bijvoorbeeld ook worden gekeken naar de mogelijkheid om een vergelijkbaar project op te zetten met de computers of nieuwe gebouwen te bouwen met circulaire materialen. asap wil het College van Bestuur (CvB) aanmoedigen om te gaan onderzoeken waar op de RU de circulaire economie nog verder kan worden gestimuleerd. Of in andere woorden, welke mogelijkheden zijn er voor het CvB om duurzaam gedrag te stimuleren van inkoop tot duurzaam gebruik?

asap pleit voor:

 • Het stimuleren van de circulaire economie door het kopen van licht i.p.v. lampen;
 • Verdere verkenning door het CvB waar de RU de circulaire economie kan omarmen.
Creëer een bruisende leef- & studieomgeving

Het Erasmusplein en het plein bij het Linnaeusgebouw moeten groener en moderner worden ingericht. Ook bij nieuwe gebouwen en pleinen moet groen een belangrijke rol krijgen. Bij ieder plein moeten buiten studiemogelijkheden aangeboden worden. Daarnaast moet de campus wat meer uitnodigen, bijvoorbeeld door het plaatsen van tafelvoetbaltafels en voetbalveldjes. Op deze manier kan er van de campus een leefomgeving gemaakt worden. Formele activiteiten zoals studeren in groepen en informele activiteiten als sporten kunnen naast elkaar plaats vinden op de campus: een plek voor iedere student.

Tevens zou horeca een prominente rol moeten krijgen bij de campus als leefomgeving. Hierbij kan gedacht worden aan koffiecorners, maar ook terras mogelijkheden zoals deze er normaal gesproken bij het Cultuur Café zijn. asap ziet graag dat er gaat worden samengewerkt met de horeca in het centrum om succesvolle concepten naar de campus te brengen. Voor de campus als leefomgeving is het ook belangrijk dat de horeca en andere ondernemingen ook in het weekend open zijn; studenten zijn er dan namelijk ook.

Met SSH& zal het gesprek aan worden gegaan om het aanbod van studentenhuisvesting op de campus uit te breiden. Het Spinozagebouw zou een geschikte locatie zijn om studentenhuisvesting te realiseren. Op het moment dat dit gebouw leeg komt te staan, zou deze geheel kunnen worden gebruikt voor studentenhuisvesting.

Het Erasmusgebouw moet volledig worden gerenoveerd. In de bovenste verdiepingen van het gebouw dient ruimte vrijgemaakt te worden voor een congrescentrum en skybar. Hier kunnen universiteitspartijen én externe partijen hun congressen of andere activiteiten organiseren. De middelste verdiepingen kunnen gebruikt worden voor startups en ondernemende studenten. Dit zorgt voor levendigheid én meer kansen en begeleiding voor studenten die een onderneming willen opzetten. Daarnaast kunnen er ruimtes gecreëerd worden voor interfacultaire en interdisciplinaire projecten. De lagere verdiepingen kunnen gebruikt worden als repetitieruimtes voor cultuur, maar ook podia en theaterzalen kunnen daar worden gerealiseerd, zodat cultuur meer ruimte krijgt op de campus.

Concreet pleit asap voor:

 • Aandacht voor groen bij de inrichting van de campus;
 • Een prominentere rol voor horeca met ruimere openingstijden;
 • Het uitbreiden van de huisvestingsmogelijkheden op de campus;
 • Het vergroten van het cultuuraanbod en -faciliteiten op de campus.

Heb je vragen of opmerkingen over ons programma, laat het ons dan hieronder weten!