Tienpuntenlijst 2022

Prefer to read this in English. Please, click here.

Ook komend jaar zal asap zich inspannen voor de studentengemeenschap in het algemeen en de actieve student in het bijzonder. Om te beginnen pleit asap voor toekomstbestendige en innovatieve onderwijsvormen. Verder willen wij komend jaar vol inzetten op een goed en flexibel studieklimaat, zodat ruimte wordt gegeven aan persoonlijke ontwikkeling. Verder moet de studentenbegeleiding op orde zijn om het studentenwelzijn te vergroten. Welzijn is immers een essentiële voorwaarde om jezelf persoonlijk te ontwikkelen. Tot slot moet de campus op een dusdanige manier worden ingericht, dat deze uitnodigt om aan een breed scala activiteiten deel te nemen.

Met de krachtige medezeggenschap van asap, door constructief, professioneel en tegelijkertijd kritisch en oplossingsgericht te zijn, kunnen wij het effectiefst de stem van de Nijmeegse student vertegenwoordigen. Herken jij je ook in deze visie en wil jij dat wij jouw belangen volgend jaar vertegenwoordigen in de universitaire studentenraad? Stem dan op asap van 30 mei t/m 2 juni, via deze link.

De tien punten

asap wil:

#1 Van studiesucces naar studentsucces

Studenten staan onder enorme druk om nominaal af te studeren. Hoewel de universiteit in haar visie al aangeeft dat vier jaar normaal is voor de bachelor en twee of drie jaar voor de master, ziet asap dat er nog steeds enorme druk bestaat om het sneller te doen. Dit leidt niet alleen tot veel stress en een slechte staat van het studentenwelzijn, maar ook tot beperkte ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Deze persoonlijke ontwikkeling is een verrijking van de studententijd en staat onder druk. De druk wordt enerzijds veroorzaakt door financiële prikkels en anderzijds door het culturele taboe rondom studievertraging. Om deze druk aan te pakken is een cultuurverandering nodig ― dit kost tijd. Studentenpartij asap wil dat de universiteit stap voor stap gaat werken aan deze verandering. Onder de druk van het leenstelsel is het halen van de bachelor in drie jaar de norm geworden. Met de invoering van de vernieuwde basisbeurs ontstaan kansen voor een cultuurverandering in het hoger onderwijs. Hoewel de sleutel van het financiële vraagstuk grotendeels in Den Haag ligt, kan de universiteit op haar beurt ook bijdragen aan deze verandering. 

Een goede eerste stap in deze cultuurverandering is het centraal stellen van studentsucces en de ontplooiing buiten het studieprogramma. Het is cruciaal dat studenten de kans krijgen zich persoonlijk te ontwikkelen, zo breed als zij zelf willen. Op onze universiteit is een fantastisch aanbod aan verschillende verenigingen. Om hiervan gebruik te maken is het belangrijk dat studenten weten welke ontwikkelingsmogelijkheden er allemaal zijn. Studentenpartij asap vindt dat er meer aandacht moet zijn voor de oriëntatie van studenten als het aankomt op ontwikkelingskansen. Zo moet er een cultuurverandering komen: niet studiesucces, maar studentsucces moet centraal staan. De universiteit moet vaker actief communiceren, op bijvoorbeeld Brightspace, over de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en moet studenten in de gelegenheid stellen zich hierop te oriënteren. Tijdens de introductiemarkt in het eerste jaar krijgen studenten een kans om met allerlei studentenorganisaties kennis te maken. Op dat moment is dat echter nog erg overweldigend en is goede oriëntatie soms lastig. Studentenpartij asap wil dat de universiteit ook minimaal nog de tweedejaars uitnodigt voor de introductiemarkt, zodat zij opnieuw in aanraking komen met allerlei manieren om je breed te ontwikkelen op de universiteit.

Binnen deze brede ontwikkeling van studenten is er ook de mogelijkheid van ondernemerschap. Creatief ondernemerschap brengt de academische wereld en het bedrijfsleven dichter bij elkaar. Het ondernemend vermogen van studenten moet worden gestimuleerd. Studentenpartij asap heeft hiertoe al enkele stappen gezet, maar er moet nog meer werk worden verzet. Ondernemerschap stelt studenten in staat de opgedane kennis toe te passen op een eigen bedrijf, meteen een breed netwerk op te bouwen en te leren door andere ondernemers te ontmoeten. Studentenpartij asap wil dat ondernemende studenten ondersteund worden met de nodige faciliteiten, zoals een postbus of werk- en vergaderruimte. Op die manier wordt het makkelijker gemaakt om een bedrijf te starten.

Om het aantrekkelijker te maken om je in te zetten voor medezeggenschap of als studentbestuurder, dient de financiële compensatie te worden verbeterd. Daarom vindt asap dat studentbestuurders en leden van de medezeggenschap beter moeten worden gecompenseerd. Tegelijkertijd moeten de bestuursmaanden eerlijker worden verdeeld. Elk bestuur heeft een aantal basistaken die zij moeten uitvoeren, ongeacht van het aantal leden. Het ledenaantal van een vereniging zegt niet alles over de hoeveelheid werk van studentbestuurders en mag dus niet doorslaggevend zijn. Studentenpartij asap wil dus dat het bedrag per bestuursmaand verhoogd wordt en dat er een hoger minimum aantal bestuursmaanden komt. 

Concreet wil asap:

 • Een stapsgewijze cultuurverandering ten aanzien van nominaal studeren;
 • Frequente en actieve communicatie over ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Een uitnodiging voor alle studenten voor de introductiemarkt;
 • Ondersteuning van studenten met de nodige faciliteiten om een bedrijf te runnen;
 • Een betere compensatie voor studentbestuurders en voor leden van de medezeggenschap;
 • Een eerlijke verdeling van bestuursmaanden.
#2 Fysiek en mentaal welzijn aanpakken

De conclusies uit het rapport van het RIVM, Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland zijn duidelijk. Het is schrikbarend om te zien hoe het gesteld is met het welzijn van studenten. Studentenpartij asap is van mening dat dit probleem op alle mogelijke manieren en fronten moet worden aangepakt. Dit begint met het erkennen en bespreekbaar maken van momenteel zeer grote problemen als mentale gezondheid en stress. De universiteit moet er vervolgens voor zorgen dat op alle mogelijke manieren het welzijn van studenten wordt verbeterd door onder andere stress en eenzaamheid tegen te gaan en persoonlijke verbinding te stimuleren. 

Voor het de bevordering van studentenwelzijn zal asap zich blijven inzetten om het voor studenten zo duidelijk mogelijk te maken welke zorg en ondersteuning de universiteit aan studenten en verenigingen kan bieden. Dit kan middels een overzichtelijke zorgkaart voor studenten, waarin het zorgaanbod van de universiteit en reguliere gezondheidszorg geïntegreerd staan weergeven. Dit is extra belangrijk voor internationale studenten die niet altijd bekend zijn met het Nederlandse zorgsysteem. Met een overzichtelijke en vindbare zorgkaart moet iedere student de weg naar de juiste hulp kunnen vinden. 

Daarnaast wil asap dat het voor studentenorganisaties duidelijker wordt welke ondersteuning zij van de universiteit kunnen krijgen rondom het tegengaan van eenzaamheid en stimuleren van persoonlijke verbinding. Studentenpartij asap vindt dat de universiteit studentenorganisaties hierin meer moet ondersteunen.

Welzijn en (fysieke) gezondheid zijn nauw aan elkaar verbonden. Het is daarom belangrijk dat studenten voldoende rust kunnen krijgen en goed kunnen sporten. Daarom wil asap onder andere meer toegankelijke sportmogelijkheden op de campus en een goede begeleiding voor toptalenten in de sport.

Concreet wil asap:

 • Erkenning van de problemen die studenten ervaren en deze bespreekbaar maken;
 • Een geïntegreerde zorgkaart van de zorgmogelijkheden van de universiteit en de reguliere gezondheidszorg;
 • Duidelijke en uitgebreide ondersteuning, voorlichting en training van studentenorganisaties in het tegengaan van eenzaamheid;
 • Faciliteiten voor studentbegeleiding uitbreiden;
 • Uitbreiding van het buddysysteem om eenzaamheid tegen te gaan;
 • Betere hulp voor en integratie van internationale studenten;
 • Meer campusbrede en toegankelijke sportmogelijkheden.

#3 Tentamens als leermoment, geen afrekenmoment

Tentamens op de Radboud Universiteit zijn nog te vaak afrekenmomenten op basis van reproductie. Studentenpartij asap wil naar een systeem waar hoofdzakelijk de conceptuele beheersing van kennis wordt getoetst. Dit hoeft niet alleen via tentamens. Sterker nog: asap wil dat de universiteit opleidingen aanmoedigt te innoveren met verschillende wijzen van toetsing. Hoewel op veel plekken al gehoor wordt gegeven aan de roep naar innovatie, gebeurt dit nog niet overal even consequent. 

Een concreet toe te passen voorbeeld van nieuwe vormen van toetsing is het zogenaamde problem-based learning. Bij deze vorm van tentaminering gaan studenten met een project aan de slag, met als doel de toetsstof op een echte of fictieve casus toe te passen. Dit is niet bij elke cursus mogelijk; het is geschikt voor sommige vakken. De opleidingen moeten hier maatwerk leveren en mogelijkheden onderzoeken. Het is belangrijk dat dit soort methoden worden bekeken en onderling tussen docenten worden gedeeld. Studentenpartij asap ziet hierbij een belangrijke rol voor het Teaching & Learning Center (TLC) weggelegd. Studentenpartij asap ziet het bredere gebruik van openboektentamens als een belangrijke eerste stap in de juiste richting. Bij deze vorm van tentaminering voeren inzicht en toepassing de boventoon. Een andere optie is het gebruik van kortere opdrachten waarin de stof wordt toegepast door het blok heen, waarbij deze opdrachten voor een bepaald percentage meewegen voor het eindcijfer. Hierdoor wordt de druk op het einde van het blok en het waargenomen kritische afrekenmoment weggenomen. 

Concreet wil asap:

 • Nieuwe manieren van tentaminering stimuleren bij alle opleidingen;
 • Docenten ondersteunen in het innoveren van hun toetsingsmethoden;
 • Onderzoek naar het toepassen van problem-based learning en hoe dit universiteitsbreed kan worden toegepast met een belangrijke rol voor het TLC.
#4 Blijvende aandacht voor sociale veiligheid

De Radboud Universiteit moet een leefbare en veilige omgeving zijn en blijven. Sociale veiligheid blijft wat asap betreft anno 2022 hoog op de agenda staan. De universiteit moet een diverse en sociaal veilige cultuur stimuleren, waarbij elke vorm van intimidatie, discriminatie, (seksueel) geweld en machtsmisbruik tegen wordt gegaan. In een sociaal veilig klimaat dient inclusie te worden bevorderd. Zo creëren en behouden we een veilige, sociaal duurzame studie- en werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en zich kan blijven ontwikkelen. Hiertoe vindt asap het belangrijk dat klachten en meldingen van misstanden op een anonieme, laagdrempelige manier aangeleverd kunnen worden. Daarnaast moet de zichtbaarheid van de vertrouwenspersoon worden verbeterd. Voor veel studenten is het bestaan en de rol van de vertrouwenspersoon nog onbekend. De vertrouwenspersoon helpt studenten in het klachtenproces en bij het vinden van de juiste hulp en is daardoor cruciaal in het creëren van een sociaal veilige omgeving. Hiertoe is het belangrijk dat de vertrouwenspersoon goed ondersteund wordt in diens functie. Daarom wil asap dat er een voldoende aantal fte’s beschikbaar komt.

Ter bevordering van de sociale veiligheid dient ook de staat van de sociale veiligheid en de klachtenprocedure blijvend te worden geëvalueerd. Hiertoe wil asap dat er een jaarlijks terugkerende enquête komt en er een extern onderzoek naar de klachtenprocedure omtrent Ongewenste Omgangsvormen wordt gehouden.

Concreet wil asap

 • De mogelijkheid om anoniem melding te maken van wangedrag;
 • De Radboud Universiteit aansporen mee te doen aan de landelijke pilot ombudsfunctie sociale veiligheid;
 • Periodiek onderzoek per faculteit naar de staat van de sociale veiligheid op de Radboud Universiteit;
 • Een extern onderzoek naar de klachtenprocedure omtrent Ongewenste Omgangsvormen;
 • Voldoende beschikbare fte’s voor de vertrouwenspersoon;
 • De route naar de vertrouwenspersoon voor iedere student in beeld brengen.

#5 Een groene en actieve campus voor iedereen

Het leven op de campus is dit jaar eindelijk weer op gang gekomen. Door de coronacrisis is menig student de campus meer gaan waarderen; niet alleen als locatie om te studeren, maar ook als plek om jezelf te ontwikkelen, om anderen te treffen of voor een wandeling in de lunchpauze. Zo zijn we allemaal de waarde van een levendige campus meer gaan inzien. Onze campus heeft al veel moois te bieden, maar kan zeker beter. Denk bijvoorbeeld aan het dichtgelegde, grijze Erasmusplein of het plein voor het Linnaeusgebouw, de vele auto’s op de campus en de beperkte openingstijden van veel van de gebouwen. Studentenpartij asap wil dan ook dat de universiteit actief inzet op het creëren van een levendige campus voor een optimale studeer- én leefomgeving voor haar studenten. 

Om deze levendige campus te kunnen creëren is het allereerst belangrijk dat de campus groener wordt. Met name de locaties die volledig dichtgelegd zijn moeten aangepakt. Daarnaast wil asap dat de universiteit voetgangers en fietsers voorop stelt. Door de campus minder autovriendelijk te maken kan deze groener worden en kan zij loop- en fietsvriendelijker worden. Daarnaast is er op de campus een groot aantal ondergrondse fietsparkeerplaatsen, bijvoorbeeld onder de Refter en het Collegezalencomplex, waar nauwelijks iemand gebruik van maakt. De universiteit moet zorgen dat van deze faciliteiten beter benut worden. Zo kan dan een aantal bovengrondse fietsenstallingen vervangen worden door buitenwerkplekken, picknicktafels, groen en recreatie. 

Op een levendige campus moet ook voldoende ruimte zijn om te sporten. De uitbreiding van het sportcentrum staat al lang ter discussie en asap blijft zich hier sterk voor maken. Op korte termijn wil asap meer sportmogelijkheden buiten het sportcentrum creëren. Een goede eerste stap zou het aanleggen van een hardlooproute over de campus en buitenfitnesstoestellen zijn, zodat ook buiten het sportcentrum gesport kan worden. 

Ten slotte pleit asap voor langere openingstijden van de campusgebouwen. Zo zijn er meer werkplekken beschikbaar, kan er gemakkelijker meer georganiseerd worden en wordt het studentenleven op de campus niet beperkt tot een eindtijd van ca. 18:00 uur. 

Concreet wil asap

 • Meer groen op de campus met een prioriteit voor de aanpak van de grijze, dichtgelegde locaties;
 • Minder auto’s op de campus;
 • Beter gebruik maken van ondergrondse fietsenstallingen;
 • Sportfaciliteiten op de campus creatief uitbreiden;
 • Langere openingstijden van de campusgebouwen.
#6 Beter en breder aanbod van werkplekken

Universitair onderwijs draait om meer dan alleen het volgen van hoorcolleges en werkgroepen. Groepswerk en zelfstudie zijn een belangrijk onderdeel van het behalen van vakken. Dit vereist een zekere infrastructuur aan werkplekken. In veel gebouwen van de Radboud Universiteit zijn de benodigde voorzieningen nog niet goed op orde. De verdeling van werkplekken over de gebouwen is suboptimaal. Ook is er geen goede verdeling tussen stilte-, fluister- en groepswerkplekken. Studentenpartij asap wil de universiteit aansporen te investeren in betere werkplekken die ten minste voldoen aan de standaard die gesteld is door de Arbowetgeving. Dit houdt in dat studenten voor een langere tijd op een plek kunnen werken zonder last te krijgen van bijvoorbeeld rugklachten. 

De afgelopen maanden is de universiteit bezig geweest met het ontwikkelen van een applicatie die de actuele bezetting van de universiteitsbibliotheek inzichtelijk kan maken. Hierdoor kunnen studenten in real-time zien waar werkplekken beschikbaar zijn. Ook is inzichtelijk om wat voor werkruimtes het gaat. Dit wordt de mazemap genoemd. Studentenpartij asap wil deze pilot snel uitbreiden naar alle studieruimtes op de universiteit. Verder willen wij deze mazemap eenvoudiger toegankelijk maken. Dan is het mogelijk beter gebruik te maken van het huidige aanbod aan werkruimtes.

Hiernaast wil asap dat de werkruimtes geëvalueerd en waar nodig gemoderniseerd worden. Er zitten grote verschillen in faciliteiten tussen de faculteiten. Bij een modernisering moet gedacht worden aan het aanbrengen van stopcontacten, ergonomische stoelen en voldoende daglicht en frisse lucht. Dit is nog te vaak onvoldoende. Daarnaast wil asap meer aandacht voor de verschillende behoeften van faculteiten en moeten faculteiten ook zelf invloed hebben op de werkplekken, bijvoorbeeld in aangeboden software op computers. Deze moet aansluiten bij de behoeftes van de student, die per faculteit verschillen.  

Ten slotte wil asap dat de universiteit verder experimenteert met zogenaamde Zoom-werkplekken, waarbij studenten hybride onderwijs kunnen volgen. Deze werkplekken zouden studenten de kans moeten bieden op de campus hybride of digitaal onderwijs te volgen. Zo wordt voorkomen dat groepswerkplekken ingenomen worden door individuele studenten die niet in de huidige stilte- en fluisterruimtes hybride onderwijs kunnen volgen. 

Concreet wil asap:

 • Een betere verdeling van stilte-, fluister- en groepswerkplekken;
 • De pilot mazemap uitbreiden en aanbieden;
 • Dat studiewerkplekken geëvalueerd en, waar nodig, gemoderniseerd worden;
 • Dat rekening gehouden wordt met verschillende behoeften van faculteiten;
 • Dat geëxperimenteerd wordt met Zoom-werkplekken voor studenten.
#7 Grotere focus op interdisciplinair en interfacultair onderwijs

Onderwerpen zoals de coronacrisis en de klimaatproblematiek tonen aan dat de problemen waar studenten over na zullen moeten denken steeds complexer en interdisciplinairder zijn geworden. Om in deze steeds meer interdisciplinaire werkelijkheid te kunnen functioneren is het belangrijk om interdisciplinaire kennis en werkwijzen op te doen tijdens de studie. Studentenpartij asap wil dat de universiteit opleidingen en faculteiten aanmoedigt hun aanbod van interdisciplinaire vakken uit te breiden. Tevens ziet asap interdisciplinaire minoren als een goede manier om studenten kennis te laten maken met interdisciplinair onderwijs in de bachelorfase.

Een andere manier om studenten kennis te laten maken met meer disciplines en invalshoeken is interfacultair onderwijs. Studentenpartij asap vindt dat studenten voor hun persoonlijke ontwikkeling en het aanpakken van complexe problemen in staat moeten worden gesteld gemakkelijk vakken te volgen aan alle faculteiten. Hoewel dit natuurlijk al deels mogelijk is, zijn er op het moment veel praktische barrières, zoals ongelijke roosters en een gebrek aan geld. Studentenpartij asap wil dat de roosters gelijk worden getrokken, dat er een minimale hoeveelheid ECTS voor vrije keuze wordt ingeruimd en dat er een centraal fonds komt voor interfacultair onderwijs waar alle faculteiten gebruik van kunnen maken. 

Concreet wil asap:

 • Dat de universiteit opleidingen en faculteiten aanmoedigt de hoeveelheid interdisciplinaire vakken uit te breiden;
 • Dat bestaande interdisciplinaire cursussen beter onder de aandacht worden gebracht;
 • Dat de universiteit faculteiten aanmoedigt interdisciplinaire minoren te ontwikkelen;
 • Dat de praktische barrières voor interfacultair onderwijs worden weggenomen.
#8 Studenten betrekken bij een duurzame universiteit

Studentenpartij asap heeft duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel staan en is blij om te zien dat de Radboud Universiteit deze mening deelt. Studentenpartij asap moedigt de universiteit aan te blijven innoveren en experimenteren op het gebied van duurzaamheid. Het is belangrijk dat studenten weten hoe zij kunnen bijdragen aan een duurzame universiteit. Hier valt voor de universiteit nog winst te behalen door studenten beter te informeren over de lopende initiatieven, zoals de herbruikbare koffiebekers op FNWI, de zogeheten Billy Cups. Daarnaast vindt asap dat de universiteit het gebruik van single-use plastic producten zo veel mogelijk moet beperken.

Studentenpartij asap wil dat de universiteit het aantrekkelijker maakt om de campus per fiets te bereiken. Zo rijden er minder auto’s op de campus en wordt onze leefomgeving schoner en veiliger. Door op de campus ruimte te maken voor een goedkope fietsenmaker en de faciliteiten voor fietsen op de campus te verbeteren, wordt fietsen aantrekkelijker gemaakt. 

Duurzaamheid is meer dan alleen milieu. Door op duurzame wijze om te gaan met materialen en faciliteiten wordt de Radboud Universiteit klaar voor de toekomst. Een manier om duurzaam om te gaan met faciliteiten is flexibeler omgaan met werkruimtes. Een lokaal kan, wanneer het niet gebruikt wordt voor colleges, ook gebruikt worden als individuele studieruimte. Studentenpartij asap wil samen met de universiteit op zoek gaan naar innovatieve, duurzame nieuwe toepassingen voor de bestaande infrastructuur.

Hoewel asap duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, mag de toegankelijkheid van de faciliteiten en producten voor alle studenten niet uit het oog verloren worden. De mogelijkheden in de Refter en het Cultuurcafé bijvoorbeeld, die moeten toegankelijk blijven voor studenten, zowel financieel als qua voeding. Op deze manier kan iedereen meewerken aan de transitie naar een duurzamere universiteit 

Concreet wil asap

 • Dat de universiteit studenten informeert over hoe zij kunnen bijdragen;
 • Het gebruik van single-use plastic producten beperken;
 • Het aantrekkelijker maken om met de fiets naar de campus te komen;
 • Dat de universiteit op zoek gaat naar duurzame toepassingen van bestaande infrastructuur;
 • Dat duurzaamheid voor alle studenten toegankelijk blijft.
#9 Gebruik van gevarieerde onderwijsmethoden stimuleren

De lessen van de coronapandemie zitten nog vers in het geheugen. Na een bijna volledige gedwongen transitie naar online onderwijs, is het onderwijs op de universiteit weer terug bij het ‘oude normaal’. De overstap naar online onderwijs vroeg om een groot aanpassingsvermogen van zowel studenten als docenten. Veel cursussen maakten gebruik van reeds opgenomen colleges of livestreams. De nadelen van online onderwijs zijn uitgebreid in kaart gebracht. Toch ziet asap mogelijkheden in de voortgang die is geboekt op het gebied van online onderwijs: het biedt studenten flexibiliteit en een grotere diversiteit aan leermogelijkheden.

Door alle colleges op te nemen en ter beschikking van de studenten te stellen, kan het onderwijs voor de studenten flexibeler worden. Wanneer studenten flexibeler kunnen studeren kunnen zij meer tijd steken in persoonlijke ontwikkeling, zowel binnen als buiten het studieprogramma. Ook zorgt deze flexibiliteit ervoor dat studenten die door de woningnood geen kamer in Nijmegen kunnen vinden niet elke dag lang hoeven te reizen voor een onderwijsactiviteit op de campus. 

Een verdere verrijking voor de wijze waarop onderwijs op de universiteit aangeboden wordt, is de toepassing van kennisclips. Vooraf opgenomen, korte video’s met uitleg over de theorie kunnen een aanvulling zijn op de bestaande didactiek. Tevens kunnen kennisclips dienen als gedegen voorbereiding zodat colleges interactiever en diepgravender kunnen zijn. Deze kennisclips mogen niet de vorm en lengte van een volledig hoorcollege aannemen en mogen niet tot een verhoging van de werkdruk voor studenten en docenten leiden. De universiteit moet docenten blijven aanmoedigen en ondersteunen in het gebruik van flexibele en diverse onderwijsmethoden.

Ook wil asap dat de universiteit blijft innoveren op het gebied van Small Private Online Courses (SPOC’s). Een SPOC is een online cursus waarbij studenten van verschillende disciplines samen leren. SPOC’s kunnen worden ingezet als innovatieve en flexibele mogelijkheid om (interdisciplinair) te leren.  Studentenpartij asap wil daarnaast dat de universiteit docenten goed ondersteunt bij het opzetten van pilot SPOC’s, zodat zowel studenten als docenten het meeste uit deze vorm van online onderwijs kunnen halen. 

Concreet wil asap:

 • Lessen over online onderwijs ook nu toepassen;
 • Colleges opnemen en altijd beschikbaar maken;
 • Het verbreed toepassen van het gebruik van kennisclips;
 • Ondersteuning bij het opzetten van de pilot SPOC’s.
#10 Flexibiliteit voor studenten bevorderen

Studentenpartij asap vindt dat de studententijd om meer draait dan alleen je vakken halen. Of je er voor kiest om een bestuursjaar te doen, actief te zijn in de medezeggenschap, professioneel te sporten of op een andere manier je tijd naast je studie in te vullen, asap vindt dat de universiteit je ontplooiing moet faciliteren. Ook als studenten onvrijwillig niet voltijd kunnen studeren door bijvoorbeeld ziekte of mantelzorgtaken, moet de universiteit flexibeler studeren mogelijk maken. Deze faciliteiten bestaan binnen het ‘flexibel studeren’ op de Radboud Universiteit. 

Daarnaast pleit asap voor het zogenaamde ‘flexstuderen’, waarbij de student betaalt per studiepunt. Hierdoor krijgen studenten de ruimte om hun studieprogramma vrijer in te richten en waar nodig aandacht te besteden aan activiteiten buiten het studeren. Het is een manier om studieverrijking te faciliteren; de student wordt vrijer gesteld om zijn of haar eigen pad te kiezen, zonder dat dit onnodig duur gemaakt wordt. Dit moet in de regel voor iedereen mogelijk zijn, maar in ieder geval beschikbaar worden gesteld voor studenten die bijvoorbeeld aan topsport doen, actief zijn als mantelzorger of aan een (ernstige) ziekte lijden. De landelijke pilot, die plaatsgevonden heeft op andere universiteiten, heeft tot positieve resultaten geleid. Studentenpartij asap wil dat ‘flexstuderen’ ook mogelijk wordt op de Radboud Universiteit, zodat studenten zich kunnen veroorloven om ook buiten de collegebanken actiever te zijn. De universiteit wordt dan toegankelijker voor iedereen. 

Een andere manier om flexibeler studeren mogelijk te maken is de zachte knip, waar asap een groot voorstander van is. De zachte knip stelt studenten in staat om alvast te beginnen aan de masteropleiding, zonder dat alle punten voor de bachelor behaald zijn. Zodanig is er een flexibele doorstroom en hoeven studenten geen extra studiejaar te volgen voor een beperkt aantal ECTS. Of in de toekomst wederom gebruik gemaakt kan worden van de zachte knip is afhankelijk van Den Haag. Studentenpartij asap wil daarom zowel op landelijk niveau als op de Radboud Universiteit dit onderwerp blijven agenderen.

Concreet wil asap:

 • De resultaten uit de landelijke pilot flexstuderen toepassen en integreren binnen de huidige voorzieningen;
 • De mogelijkheid tot flexibel studeren duidelijker maken voor studenten en docenten;
 • Innoveren in nieuwe mogelijkheden om flexibel studeren mogelijk te maken;
 • De zachte knip opnieuw invoeren.

Heb je vragen of opmerkingen over ons programma, laat het ons dan hieronder weten!