Onze visie

 Prefer to read this in English? Click here.

Studentenpartij asap is de effectiefste studentenpartij in de Nijmeegse universitaire medezeggenschap. Wij nemen een professionele en constructieve houding aan richting het college van bestuur, beleidsmedewerkers, de Ondernemingsraad en de overige partijen in de Universitaire Studentenraad. Gezamenlijk streven we een en hetzelfde doel na: een zo prettig mogelijk studieklimaat aan de Radboud Universiteit. asap voorziet het college van verfrissende ideeën en is kritisch op de inhoud. We gaan geen enkel gesprek uit de weg en durven stelling te nemen. Wij leveren medezeggenschappers die middenin het studentenleven staan en relevante ervaring hebben opgedaan in bestuurs-, verenigings- of medezeggenschapsfuncties. Onze fractieleden zijn sterk op de hoofdlijnen, scherp op het juiste moment en verzanden niet in details. Het is onze taak om de stem van de actieve student te verkondigen. Die taak nemen we uiterst serieus.

Een principiële discussie is voor asap slechts het begin van krachtige medezeggenschap. Wij weten niet alleen hoe we problemen moeten adresseren, maar zijn ons ook bewust van de route die we moeten afleggen om tot concrete oplossingen te komen. asap onderhoudt goede relaties met diverse belanghebbenden. Door samenwerking met onder meer Dienst Studentenzaken, Student Life en het Green Office zoeken we de verbinding op. Van idee tot implementatie: asap is van alle markten thuis. We zijn pragmatisch, daadkrachtig en resultaatgericht. We presenteren realistische plannen en blijven betrokken tot deze daadwerkelijk tot uitvoering leiden. Daarmee boeken we harde resultaten.

asap is geboren uit een roep om transparantie. Diezelfde transparantie streven wij na in onze communicatie: wij zijn helder over onze doelen en hechten waarde aan tweerichtingsverkeer. Onze partij is benaderbaar en staat altijd open voor input.

De ‘actieve student’

asap zet zich al jaren in voor de studentengemeenschap aan de Radboud Universiteit en heeft daarbij in het specifiek oog voor de actieve student. Onder de noemer ‘actieve student’ is volgens ons iedereen te scharen die iets extra’s binnen of buiten zijn of haar studieprogramma doet. Het kan bijvoorbeeld gaan om studenten die:

  • actief zijn in de medezeggenschap;
  • bestuurs- of commissiewerk doen;
  • een omvangrijke bijbaan hebben;
  • mantelzorger zijn;
  • meewerken aan onderzoeksprojecten;
  • op hoog niveau actief zijn binnen de sport;
  • vakken binnen de extracurriculaire ruimte volgen;
  • zelfstandig ondernemen.

Juist door deel te nemen aan nevenactiviteiten worden vaardigheden ontwikkeld die niet in de collegebanken te leren zijn. Deze vaardigheden kunnen waardevol zijn voor de verdere loopbaan en zelfontwikkeling. Voor asap is het van groot belang dat iedere student de mogelijkheid krijgt om zich persoonlijk te vormen.


asap vertegenwoordigt de actieve student in de medezeggenschap door middel van vier kernpunten. Om te beginnen pleit asap voor toekomstbestendige en innovatieve onderwijsvormen. Daarnaast zet asap vol in op een goed en flexibel studieklimaat, zodat ruimte wordt gegeven aan persoonlijke ontwikkeling. Verder moet de studentenbegeleiding op orde zijn. Welzijn is een essentiële voorwaarde om jezelf persoonlijk te ontwikkelen. Tot slot moet de campus op een dusdanige manier worden ingericht, dat deze uitnodigt om aan een breed scala activiteiten deel te nemen. Deze visie kan niet tot stand komen zonder de eigenheid van asap: krachtige medezeggenschap.

Toekomstbestendig onderwijs

De wereld is aan verandering onderhevig en dat heeft belangrijke implicaties voor het onderwijs. asap realiseert zich dat oplossingen voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen steeds minder vaak disciplinair te vinden zijn; over grenzen heen kijken wordt een vereiste. Bovendien is er een groeiende behoefte onder studenten om het blikveld te verruimen en buiten de gebaande paden te gaan. Daarom is niet alleen voldoende toegankelijk interfacultair onderwijs van belang, maar dient er ook geïnvesteerd te worden in interdisciplinaire programma’s.

Onderwijsinnovatie reikt verder dan het opleidingsaanbod. Het gaat ook over het verbeteren of beter inzetten van de middelen die een universiteit tot haar beschikking heeft. Digitalisering biedt de mogelijkheid om cursussen op een andere manier in te richten. Blended learning, waarbij online leren wordt gecombineerd met contactonderwijs, kan de educatie ten goede komen. Er kan meer dan nu geëxperimenteerd worden met nieuwe onderwijsvormen, zoals momenteel vooral bij de Radboud Honours Academy wordt gedaan. De Radboud Universiteit zou een kennishub op het gebied van onderwijsinnovatie moeten zijn, waarbij succesvolle projecten breed worden uitgerold en geïntegreerd.

Docenten vervullen een essentiële rol in onderwijsvernieuwing, maar ook in het leerproces van de student. De Radboud Universiteit moet daarop inspelen door middel van docentprofessionalisering. Via onder meer het Radboud Teaching and Learning Centre worden docenten gestimuleerd te streven naar eigen ontwikkeling. De opgedane kennis en vaardigheden kunnen vervolgens worden ingezet in het contact met de student. In een ideale situatie geven docenten kwalitatief hoogstaande feedback, coachen zij studenten in vaardigheden en zijn zij expert op het gebied van toetsing.

Persoonlijke ontwikkeling

Hoewel men naar de universiteit komt voor de studie, is het ook de plek voor studenten om zichzelf te ontwikkelen. In je studententijd moet je worden aangemoedigd om uit te vinden waar jouw interesses liggen en hoe jij jezelf ziet. asap zet zich daarom in voor flexibel onderwijs dat alle studenten de ruimte biedt om zichzelf te ontplooien.

Zo moet het voor studenten mogelijk zijn om hun studieprogramma aan te passen aan hun eigen wensen. Daarnaast moet de universiteit faciliteren dat studenten zelf de tijd die zij aan hun studie besteden, kunnen indelen, zodat zij ook naast de studie actief kunnen zijn. Deze nevenactiviteiten moeten niet worden gezien als studievertraging, maar juist als studieverrijking. Dit vraagt allereerst om flexibiliteit vanuit de universiteit. Daarnaast zijn wij voorstander van een verandering in het denkbeeld van zowel studenten als universiteitsmedewerkers naar een cultuur waarin persoonlijke ontwikkeling in plaats van nominaal afstuderen voorop staat. Voor actieve studenten is het essentieel dat zij gebruik kunnen maken van passende begeleiding.

Studentenbegeleiding

asap vindt dat studenten op de Radboud Universiteit de ruimte moeten krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Welzijn en voldoende begeleiding zijn volgens asap fundamentele voorwaarden om dit ontwikkelingstraject succesvol te doorlopen. In een tijd waarin studenten een steeds grotere druk ervaren en het als vanzelfsprekend wordt beschouwd dat iedereen nominaal afstudeert, is het belangrijker dan ooit dat de faciliteiten om hen te ondersteunen toereikend zijn.

Welzijn is een essentiële voorwaarde om jezelf te ontwikkelen. Persoonlijke begeleiding aangeboden en afgestemd op de student wat betreft intensiteit en inhoud is hiervoor nodig. In deze begeleiding staat professionele en persoonlijke ontwikkeling centraal.

De Radboud Universiteit moet ook in staat zijn om curatieve zorg te verlenen, mocht dit nodig zijn. De universiteit moet echter ook studenten met problemen die niet studiegerelateerd zijn kunnen doorverwijzen. Zo dient de universiteit laagdrempelige toegang te bieden voor studenten met studieproblemen zodat zij hen hierin kan begeleiden.

Levendige campus

Studenten zijn tegenwoordig niet alleen op de campus te vinden om colleges te volgen. Het moet een plek zijn om te studeren, elkaar te ontmoeten, te sporten, te ondernemen, aan culturele vorming te doen en samen te eten. Daarom streeft asap naar een Radboud Universiteit als campusuniversiteit, waarbij de campus zo wordt ingericht dat in al die verschillende activiteiten voorzien wordt.

Dat betekent in de eerste plaats dat er voldoende en kwalitatief goede studiewerkplekken zijn en dat de student deze weet te vinden. Om de campus een plaats te laten zijn waar studenten van alle achtergronden zich thuis voelen, moedigt asap het ten zeerste aan dat het rijke verenigingsleven, op het gebied van onder meer sport, cultuur en gezelligheid, gewaarborgd blijft en waar mogelijk een extra impuls krijgt. asap blijft zich inzetten voor een campus waarop iedere student de ruimte geboden wordt om zichzelf en actief te kunnen zijn.

De campus ontwikkelt door bouw en verbouw en daarbij staat duurzaamheid voor asap hoog in het vaandel. Een groene omgeving is ook levendig en dit hoort zeker terug te komen op het campusterrein. Daarnaast pleit asap ervoor dat onderzocht wordt of oude en leegstaande gebouwen een nieuwe bestemming kunnen krijgen, bijvoorbeeld voor studentenwoningen. Tot slot moeten er voldoende horecavoorzieningen zijn waar duurzaamheid en betaalbaarheid in balans zijn, je smakelijk eten kan afhalen en waar iedereen kan aanschuiven.

Krachtige medezeggenschap

Deze visie kan niet tot stand komen zonder de eigenheid van asap: krachtige medezeggenschap.

asap zet zich in voor krachtige medezeggenschap op centraal en decentraal niveau. In de Universitaire Studentenraad maakt onze fractie zich hard voor constructieve en professionele medezeggenschap. Dat betekent dat we kritisch kijken naar voorstellen van het college van bestuur maar dat we ook zelf initiatief nemen door advies te geven. Leden van de fractie van asap hebben intensief contact met beleidsmedewerkers en leden van het college van bestuur. Zo voorzien we de Radboud Universiteit via de formele en de informele weg van kritische vragen en verfrissende inzichten.

Voor de decentrale medezeggenschap zet asap zich in via de Universitaire Studentenraad door gebruik te maken van de bevoegdheden inzake de medezeggenschapsstructuur. We proberen Facultaire Studentenraden en Opleidingscommissies in hun kracht te zetten door een goede ondersteuning en een gelijkwaardige verhouding tussen studenten- en personeelsvertegenwoordiging te bevorderen. We gaan daarnaast regelmatig in gesprek met andere medezeggenschappers en studenten op de Radboud Universiteit om voeling te houden met de dagelijkse onderwijspraktijk in de faculteiten.