Wat doet de medezeggenschap?

De medezeggenschap behartigt de belangen van de student op de universiteit. Op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) is de medezeggenschap verankerd. Medezeggenschappers zijn vaak de gesprekspartner van het college van bestuur (CvB) en beleidsmedewerkers. De studenten in de medezeggenschap proberen zo goed mogelijk de stem van hun achterban te laten horen. Dit doen zij door het perspectief van de student mee te nemen wanneer beleidsstukken worden besproken.

Iedere student loopt wel eens ergens tegen problemen aan, bijvoorbeeld een docent die belabberd Engels praat, een cijfer in OSIRIS dat niet klopt, gebrek aan studiewerkplekken, een overvol sportcentrum, etc.. Op de Radboud Universiteit hebben studenten op diverse niveaus inspraak en invloed op de beslissingen van dit soort problemen.

Op centraal niveau heb je de Universitaire Studentenraad (USR). De USR heeft regelmatig, samen met de Ondernemingsraad (OR), overleg met het college van bestuur (CvB) van de universiteit. Zij houden zich met name bezig met beleid dat centraal geregeld is.

Elke faculteit heeft een Facultaire Studentenraad (FSR). De FSR heeft inspraak op de voorzieningen op de faculteit en de uitvoering van de kwaliteitszorg.

Daarnaast heeft elke opleiding een Opleidingscommissie (OLC). De OLC houdt zich bezig met de kwaliteit van de opleiding en aangelegenheden betreffende het onderwijs in die specifieke opleiding. 

Universitaire Studentenraad

De Universitaire Studentenraad bestaat uit veertien leden: acht verkozen leden en zes benoemde leden. De verkozen leden worden tijdens de medezeggenschapsverkiezingen gekozen. De benoemde leden zijn afkomstig van koepelverenigingen, die elk een significant deelbelang vertegenwoordigen. Op dit moment zitten de volgende koepels in de USR: BOS (studentengelzelligheidsverenigingen), CODC (culturele Studentenverenigingen), CSN (christelijke studentenverenigingen), ISON (internatiaal georienteerde studerenverenigingen), NSSR (studentensportverenigingen) en SOFv (studie- en faculteitsverenigingen).

De USR heeft instemmingsrecht op enkele essentiële zaken voor studenten, zoals de regeling Fonds, het studentenstatuut, het beleid van de universiteit op het gebied van onderwijs, onderzoek, nieuwbouw, personeel en studiefaciliteiten. In formele overleggen met het CvB en de OR worden deze beleidsstukken vaak besproken. 

Het CvB stuurt, in overleg met het presidium van de USR en OR, stukken op die zij met de medezeggenschap wil bespreken. Deze stukken kunnen informerend van aard zijn, maar het CvB kan ook vragen om advies of de medezeggenschap moet instemming verlenen.

Hiernaast heeft de USR ook initiatiefrecht. De raadsleden mogen ook aan de slag met eigen projecten. Dit doen zij door met beleidsmedewerkers rond de tafel te zitten om ook invloed te hebben op het beleid en al vroegtijdig in het proces het perspectief van de student mee te geven.

De USR tracht alle studentenbelangen te vertegenwoordigen tijdens de overleggen. 

Facultaire Studentenraad

De Facultaire Studentenraad bestaat uit vier tot zes studenten, allen afkomstig van verschillende studies die op de faculteit worden gegeven. De FSR houdt zich bezig met studentenzaken op facultair niveau. De FSR vergadert met het bestuur van de faculteit. Onderwerpen waar de FSR zich mee bezighoudt: kwaliteit van het onderwijs, kwaliteitsgelden, voorzieningen voor studenten, het beleid van de faculteit, Onderwijs- en Examenreglement (OER), benoemingen hoogleraren en de facultaire begroting.

Opleidingscommissie

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie die zie zich actief bezig houdt met de inhoud van de opleiding. In de OLC zitten zowel studenten als docenten. De OLC heeft de taak om ervoor te zorgen dat het onderwijs verbetert en er rekening wordt gehouden met de wens van de studenten. De OLC heeft als taak te adviseren over het Onderwijs- en Examenreglement. Hierin worden de volgende zaken o.a. geregeld: het opleidingsprogramma en wanneer welke vakken worden gegeven, de studielast, tentamenvormen en -regels, het aantal herkansingen en aanwezigheidsplicht. Verder verwerkt de OLC ook vakevaluaties en is het aanspreekpunt voor studenten als er binnen de opleiding iets niet goed gaat.